Upisi: Izvan SPU

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03/, 105/04, 174/04,02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14) i odlukom Stručnog vijeća od 26.studenog 2014. godine Zdravstveno veleučilište u Zagrebu Mlinarska 38, raspisuje

NATJEČAJ

Za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2015/2016 za kandidate koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta:

 1.Broj studenata koji će se upisati u prvu godinu dodiplomskih stručnih studija

Red.br. Naziv studija Broj upisnih mjesta
1. Studij fizioterapije 80
2. Studij sestrinstva 150

2. Uvjeti upisa

Pravo upisa na studij fizioterapije imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu i koje imaju odgovarajuće psihofizičke sposobnosti koje dokazuju Potvrdnicom nadležnog liječnika o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij fizioterapije pri Zdravstvenom veleučilištu.

Pravo upisa na studij sestrinstva imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu za medicinske sestre i koje imaju odgovarajuće psihofizičke sposobnosti koje dokazuju Potvrdnicom nadležnog liječnika o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij pri Zdravstvenom veleučilištu. Kandidati su dužni imati Potvrdu o položenom stručnom ispitu za medicinske sestre.

3. Razredbeni postupak

Kandidati prijavljuju interes za postupak upisa u tajništvu Zdravstvenog veleučilišta u razdoblju od 18. do 29. svibnja 2015. godine.

Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnoj tiskanici koja se može podići na Porti Zdravstvenog veleučilišta, Mlinarska 38.Tiskanica se nalazi i na web stranici veleučilišta www.zvu.hr.

Prijave se predaju osobno ili šalju poštom na adresu: Zdravstveno veleučilište, p.p. 901, Mlinarska cesta 38, 10000 Zagreb.

Uz prijavu za razredbeni postupak potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 1. svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (original ili ovjerenu presliku)
 2. svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (original ili ovjerenu presliku)
 3. izvod iz matične knjige rođenih, dokument ili fotokopiju osobne iskaznice s označenim JMBG-om
 4. preslika domovnice (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti)
 5. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna (tri stotine kuna); troškovi se uplaćuju na žiro račun Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, broj HR6623600001101354739, poziv na broj: navesti OIB pristupnika – 405)
 6. poštansku omotnicu (format A4) s točnom adresom pristupnika
 7. liječničku potvrdu nadležnog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za izabrano zanimanje
 8. Potvrdu o položenom stručnom ispitu za medicinske sestre

 Ukoliko se prilažu preslike ili prijepisi dokumenata, isti moraju biti ovjereni.

4.Uspjeh na razredbenom postupku

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku.

Uspjeh pojedinog pristupnika u razredbenom postupku izražava se u bodovima.

Na osnovi uspjeha ostvarenog u srednjoj školi pristupnik može ostvariti najviše 1000 bodova.

Broj bodova na temelju uspjeha iz srednje škole, a sastoji se od dva dijela (a+b).

Određuje se na osnovu:

 • Studij sestrinstva

Broj bodova na temelju uspjeha iz srednje škole, a sastoji se od dva dijela (a+b).

Određuje se na osnovu:

a)
• općeg uspjeha u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV razred/
• ocjene na završnom ispitu – maturi
• ukupno 55%

b)
• ocjene iz Zdravstvene njege u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV razred/
• ocjene iz Anatomije i fiziologije u svim razredima srednje škole /I,II razred/
• ukupno 45%

 • Studij fizioterapije


Broj bodova na temelju uspjeha iz srednje škole, a sastoji se od dva dijela (a+b).

Određuje se na osnovu:
a)
• općeg uspjeha u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV razred/

 • • ocjene na završnom ispitu – maturi
  • ukupno 55%

b)
• ocjene iz Osnove kineziologije i Kineziterapije u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV razred/
• ocjene iz Anatomije i fiziologije u svim razredima srednje škole /I,II, razred/

• ukupno 45%

5.Upisi

a)    Liste uspješnosti pristupnika bit će objavljene na oglasnoj ploči Zdravstvenog veleučilišta, Mlinarska 38, u Zagrebu, 2. lipnja 2015. godine.

b)    Žalbeni postupak je 3. lipnja 2015. godine. do 14,00 sati

c)  Upis u prvu godinu obavit će se od 8. do 12. lipnja 2015.godine. Upis će se obaviti na osnovu ostvarenog uspjeha na listi uspješnosti.

d)  Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis. Ako u ime pristupnika upis obavlja neka druga osoba, navedena je dužna imati punomoć za zastupanje pristupnika ovjerenu kod javnog bilježnika.

6. Obavijesti

Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u tajništvu Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Mlinarska cesta 38, ili na WEB stranici veleučilišta: www.zvu.hr.