NATJEČAJ

Za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2016/2017 za kandidate koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta:

 

1.Broj studenata koji će se upisati u prvu godinu dodiplomskih stručnih studija 

Red.br.

Naziv studija

Broj upisnih mjesta

1.

Studij fizioterapije

80

2.

Studij sestrinstva

150

 

 1. Uvjeti upisa

Pravo upisa na studij fizioterapije imaju osobe koje su završile četverogodišnju ili petogodišnju srednju školu i koje imaju odgovarajuće psihofizičke sposobnosti koje dokazuju Potvrdnicom nadležnog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij fizioterapije pri Zdravstvenom veleučilištu.

Pravo upisa na studij sestrinstva imaju osobe koje su završile srednju školu za medicinske sestre ili primalje i koje imaju odgovarajuće psihofizičke sposobnosti koje dokazuju Potvrdnicom nadležnog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij pri Zdravstvenom veleučilištu. Kandidati su dužni imati Potvrdu o položenom stručnom ispitu za medicinske sestre ili primalje, te Potvrdu o najmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslovima medicinske sestre ili primalje.

 1. Razredbeni postupak

Kandidati prijavljuju interes za postupak upisa u tajništvu Zdravstvenog veleučilišta u razdoblju od 16. do 27. svibnja 2016. godine.

Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnoj tiskanici koja se može podići na Porti Zdravstvenog veleučilišta, Mlinarska 38.Tiskanica se nalazi i na web stranici veleučilišta www.zvu.hr.

Prijave se predaju osobno ili šalju poštom na adresu: Zdravstveno veleučilište, p.p. 901, Mlinarska cesta 38, 10000 Zagreb.

Uz prijavu za razredbeni postupak potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 1. svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (original ili ovjerenu presliku)
 2. svjedodžbe sva četiri ili pet razreda srednje škole (original ili ovjerenu presliku)
 3. izvod iz matične knjige rođenih, dokument ili fotokopiju osobne iskaznice s označenim JMBG-om
 4. preslika domovnice (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti)
 5. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna (tri stotine kuna); troškovi se uplaćuju na žiro račun Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, broj HR6623600001101354739, poziv na broj: navesti OIB pristupnika – 405)
 6. poštansku omotnicu (format A4) s točnom adresom pristupnika
 7. liječničku potvrdu nadležnog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za izabrano zanimanje
 8. Potvrdu o položenom stručnom ispitu za medicinske sestre/primalje
 9. Potvrdu o najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima medicinske sestre ili primalje

 Ukoliko se prilažu preslike ili prijepisi dokumenata, isti moraju biti ovjereni.

 

4.Uspjeh na razredbenom postupku

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku. Uspjeh pojedinog pristupnika u razredbenom postupku izražava se u bodovima. Na osnovi uspjeha ostvarenog u srednjoj školi pristupnik može ostvariti najviše 1000 bodova.

Studij sestrinstva

Broj bodova na temelju uspjeha iz srednje škole, a sastoji se od dva dijela (a+b). 
Određuje se na osnovu:

a) ukupno 55%
opći uspjeh u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV,V razred/
ocjena na završnom ispitu – maturi

b) ukupno 45%
ocjene iz Zdravstvene njege u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV,V razred/
ocjene iz Anatomije i fiziologije

Studij fizioterapije

Broj bodova na temelju uspjeha iz srednje škole, a sastoji se od dva dijela (a+b).
Određuje se na osnovu:

a) ukupno 55%
općeg uspjeha u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV,V razred/
ocjene na završnom ispitu – maturi

b) ukupno 45%
ocjene iz Osnove kineziologije i Kineziterapije u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV razred/
ocjene iz Anatomije i fiziologije u svim razredima srednje škole /I,II, razred/

 

5.Upisi

 1. Liste uspješnosti pristupnika bit će objavljene na oglasnoj ploči Zdravstvenog veleučilišta, Mlinarska 38, u Zagrebu, 2. lipnja 2016. godine.
 2. Žalbeni postupak je 3. lipnja 2016. godine. do 14,00 sati
 3. Upis u prvu godinu obavit će se od 6. do 10. lipnja 2016. Upis će se obaviti na osnovu ostvarenog uspjeha na listi uspješnosti.
 4. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis. Ako u ime pristupnika upis obavlja neka druga osoba, navedena je dužna imati punomoć za zastupanje pristupnika ovjerenu kod javnog bilježnika.

6. Obavijesti

Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u tajništvu Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Mlinarska cesta 38, ili na WEB stranici veleučilišta: www.zvu.hr.