Upisi: Izvan SPU

Za upis studenata u prvu godinu stručnih studija u akademskoj godini 2014./2015. za kandidate koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta:

 

Broj studenata koji će se upisati u prvu godinu dodiplomskih stručnih studija 

Red.br.

Naziv studija

Broj upisnih mjesta

1. Studij fizioterapije

100

2. Studij sestrinstva

240

Uvjeti upisa

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu i koje imaju odgovarajuće psihofizičke sposobnosti koje dokazuju Potvrdnicom nadležnog liječnika o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij pri Zdravstvenom veleučilištu.

Za studij sestrinstva kandidati su dužni imati Potvrdu o položenom stručnom ispitu za medicinske sestre.

Uz prijavu za razredbeni postupak potrebno je  priložiti slijedeće dokumente:

1.svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (original ili ovjerenu presliku)

2.svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (original ili ovjerenu presliku)

3.izvod iz matične knjige rođenih, dokument ili fotokopiju osobne iskaznice sa označenim JMBG-om

4.preslika domovnice (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti)

5.dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna (tri stotine kuna); troškovi se uplaćuju na IBAN Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, broj HR6623600001101354739, poziv na broj: navesti OIB pristupnika -405)

6. poštansku omotnicu (format A4) sa točnom adresom pristupnika

7. liječničku potvrdu nadležnog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za izabrano zanimanje

8. Za pristupnike na studij sestrinstva potrebno je dostaviti Potvrdu o položenom stručnom ispitu za medicinske sestre

9.administrativni biljeg u vrijednosti od 20,00 kuna.

 Ukoliko se prilažu  fotokopije ili prijepisi dokumenata, isti  moraju biti ovjereni.

Razredbeni postupak

Kandidati prijavljuju interes za postupak upisa u tajništvu Zdravstvenog veleučilišta u periodu od 5. do 16. svibnja 2014. godine.

Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnoj tiskanici koja se može podići na Porti Zdravstvenog veleučilišta, Mlinarska 38. Tiskanica se nalazi i na web stranici veleučilišta www.zvu.hr.

Studij sestrinstva

Broj bodova na temelju uspjeha iz srednje škole, a sastoji se od dva dijela (a+b). Određuje se na osnovu:

a)

• općeg uspjeha u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV razred/
• ocjene na završnom ispitu – maturi
• ukupno 55%

b)

• ocjene iz Zdravstvene njege u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV razred/
• ocjene iz Anatomije i fiziologije u svim razredima srednje škole /I,II razred/
• ukupno 45%

Studij fizioterapije

Broj bodova na temelju uspjeha iz srednje škole, a sastoji se od dva dijela (a+b). Određuje se na osnovu:

a)

• općeg uspjeha u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV razred/
• ocjene na završnom ispitu – maturi
• ukupno 55%

b)

• ocjene iz Osnove kineziologije i Kineziterapije u svim razredima srednje
škole /I,II,III,IV razred/
• ocjene iz Anatomije i fiziologije u svim razredima srednje škole /I,II,
razred

• ukupno 45%

  

Upisi

  • Liste uspješnosti pristupnika bit će objavljene na oglasnoj ploči Zdravstvenog veleučilišta, Mlinarska 38, u Zagrebu, 22. svibnja 2014. godine.
  • Žalbeni postupak je 23. svibnja 2014. godine.
  • Upis u prvu godinu obavit će se od 26. do 30. svibnja 2014. godine. Upis će se obaviti na osnovu ostvarenog uspjeha na listi uspješnosti.
  • Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis. Ako u ime pristupnika upis obavlja neka druga osoba, navedena je dužna imati punomoć za zastupanje pristupnika ovjerenu kod javnog bilježnika.

Obavijesti

Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u tajništvu Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Mlinarska cesta 38, ili na WEB stranici veleučilišta: www.zvu.hr