Upisi: Izvan SPU

Za upis studenata u prvu godinu stručnih studija u akademskoj godini 2015./2016. za kandidate koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta:

 

Broj studenata koji će se upisati u prvu godinu dodiplomskih stručnih studija 

Red.br.

Naziv studija

Broj upisnih mjesta

1. Studij fizioterapije

80

2. Studij sestrinstva

150

Uvjeti upisa

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu i koje imaju odgovarajuće psihofizičke sposobnosti koje dokazuju Potvrdnicom nadležnog liječnika o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij pri Zdravstvenom veleučilištu.

Za studij sestrinstva kandidati su dužni imati Potvrdu o položenom stručnom ispitu za medicinske sestre.

Uz prijavu za razredbeni postupak potrebno je  priložiti slijedeće dokumente:

1.svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (original ili ovjerenu presliku)

2.svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (original ili ovjerenu presliku)

3.izvod iz matične knjige rođenih, dokument ili fotokopiju osobne iskaznice sa označenim JMBG-om

4.preslika domovnice (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti)

5.dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna (tri stotine kuna); troškovi se uplaćuju na IBAN Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, broj HR6623600001101354739, poziv na broj: navesti OIB pristupnika -405)

6. poštansku omotnicu (format A4) sa točnom adresom pristupnika

7. liječničku potvrdu nadležnog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za izabrano zanimanje

8. Za pristupnike na studij sestrinstva potrebno je dostaviti Potvrdu o položenom stručnom ispitu za medicinske sestre

9.administrativni biljeg u vrijednosti od 20,00 kuna.

 Ukoliko se prilažu  fotokopije ili prijepisi dokumenata, isti  moraju biti ovjereni.