Ne mogu na studomat

Zatražite novu lozinku ili osobno u Tajništvu ili mailom na tajnistvo@zvu.hr.

Ne mogu pristupiti nastavnim materijalima na Sharepoint portalu

Za pristup se koristi isto korisničko ime kao i za studomat ali bez nastavka @zvu.hr i ista lozinka.
Ako se upisuje ispravno korisničko ime i lozinka a i dalje ne možete pristupiti potrebno je upisati „health\korisničkoime“ (radi problema s Internet preglednikom) i lozinku.

Kako mogu preuzeti (besplatan) Microsoft softver

Studenti imaju dostupan besplatan Microsoft softver na poveznici ovdje.
Detaljne upute o preuzimanju možete pogledati ovdje.

Za instalaciju Microsoft office aplikacija kliknite na link http://portal.office.com/, ulogirajte se svojim AAI (studomat) podacima (2x će Vas tražiti podatke), u gornjem desnom dijelu ekrana kliknite na „Instaliraj aplikacije sustava Office“, slijedite napisane upute na ekranu.

Kako koristiti mogućnost ispisa, kopiranja i skeniranja u prostoru Zdravstvenog veleučilišta

Za ispis i kopiranje potrebno je imati „kredit“ za ispis (kao prepaid mobilne linije).

Upute i postupak za kupnju kredita za ispis pogledajte ovdje.

Upute za postupak ispisa pogledajte ovdje.

Kako se mogu spojiti na EDUROAM mrežu

Detaljne upute za spajanje mobilnog telefona ili laptopa na EDUROAM mrežu možete pronaći na poveznici ovdje.

Mailovi poslani s domene @zvu.hr mi završavaju u bezvrijednoj pošti. Kako to ispraviti

Upute za dodavanje @zvu.hr domene kao sigurne (u gmail, hotmail, outlook i yahoo domenama) možete pogledati ovdje.

Kako je organizirana nastava za studente koji su se upisali putem spu-a

Studentima koji se upišu putem SPU-a nastava se održava tijekom cijele akademske godine, u dva semestra. I redovni i izvanredni studenti koji upišu studij putem SPU-a zajedno slušaju nastavu.

Kako je organizirana nastava za studente koji su se upisali izvan spu-a

Studentima koji se upišu izvan SPU-a nastava je organizirana u turnusima. Raspored turnusa objavljen je na početku akademske godine, a prije svakog turnusa objavljuje se raspored nastave za predstojeći turnus.

Kako zatražiti mirovanje studija

Student je dužan Tajništvu na upis u urudžbeni zapisnik podnijeti zamolbu u kojoj navodi opravdane razloge za privremeni prekid studija te priložiti indeks i dokumentaciju povezanu s razlozima (trudnoća, dijete u dobi do godine dana, dulja bolest, financijski razlozi…). Mirovanje se odnosi na akademsku godinu u kojoj je student upisan, a po isteku akademske godine student je dužan javiti se u Tajništvo radi daljnje regulacije studentskog statusa.

Kako ostvariti ispis sa studija

Student je dužan Tajništvu na upis u urudžbeni zapisnik podnijeti zamolbu u kojoj navodi da moli ispis sa studija na vlastiti zahtjev i povrat svih dokumenata te predati indeks.

Što je potrebno učiniti za prelazak s drugog fakulteta

Prelazak sa studija drugog visokog učilišta na studij Zdravstvenog veleučilišta može se odobriti samo osobi koja ima status studenta. Zahtjev za prelazak studenata predaje se od 1. do 20. rujna tekuće godine Tajništvu Zdravstvenog veleučilišta. Student koji prelazi mora dostaviti originalne isprave:

 • zamolbu za prelazak s jasno navedenim željenim studijem
 • prijepis ocjena s označenim ostvarenim prosjekom i ostvarenim ECTS bodovima
 • presliku indeksa ili indeks
 • presliku studijskog plana i programa.

Prelazak s istovrsnog studija na drugom visokom učilištu moguć je na temelju ostvarenih 60 ECTS bodova tijekom prve godine studija ili 120 ECTS bodova tijekom prve i druge godine studija za prelazak u treću godinu studija. Prilikom prelaska na redoviti studij student u dosadašnjem studiranju mora imati prosjek ocjena 3,8 ili viši. Prilikom prelaska na izvanredni studij student mora u dosadašnjem studiranju imati prosjek ocjena 3,0 ili viši.

Prelazak sa srodnog studija na drugom visokom učilištu moguć je na temelju ostvarenih najmanje 45 ECTS bodova. Prilikom prelaska student mora u dosadašnjem studiranju imati prosjek ocjena 3,0 ili viši. Prilikom prelaska student zadržava status koji je imao na studiju s kojeg prelazi na novi studij. Student prelazi na prvu godinu studija. Po upisu student može podnijeti zahtjev za priznavanje položenih istovjetnih ispita.

Kako mogu prijeći s jednog na drugi studij Zdravstvenog veleučilišta

Prelazak s jednog na drugi studij Zdravstvenog veleučilišta može se odobriti samo osobi koja ima status studenta. Zahtjev za prelazak studenata predaje se od 1. do 20. rujna tekuće godine Tajništvu Zdravstvenog veleučilišta. Student koji prelazi mora dostaviti originalne isprave:

 • zamolbu za prelazak s jasno navedenim studijem na koji se želi prijeći
 • prijepis ocjena s označenim ostvarenim prosjekom i ostvarenim ECTS bodovima
 • presliku indeksa ili indeks.

Prelazak sa studija na studij Zdravstvenog veleučilišta moguć je na temelju ostvarenih najmanje 45 ECTS bodova te prosjek ocjena u dosadašnjem studiranju mora biti 3,5 ili viši. Student prelazi na prvu godinu studija te se ispisuje sa studija koji je prethodno pohađao. Prilikom prelaska student zadržava status koji je imao na studiju s kojeg prelazi na novi studij. Po upisu student može podnijeti zahtjev za priznavanje položenih istovjetnih ispita.

Što je potrebno za izdavanje prijepisa ocjena te izdavanje plana i programa studija

Student je dužan Tajništvu na upis u urudžbeni zapisnik podnijeti zamolbu u kojoj navodi što točno traži i u koju svrhu te predati indeks. Uz to je potrebno priložiti dokaz o uplati 150,00 kn za izdavanje uvjerenja o položenim ispitima te 300,00 kn za izdavanje nastavnog plana i programa.

Navedeni se iznosi uplaćuju na žiroračun Zdravstvenog veleučilišta

IBAN: HR6623600001101354739,

model: HR69, poziv na broj primatelja: 40096 – OIB platitelja,

opis plaćanja: „izdavanje prijepisa ocjena i izdavanje plana i programa”.

Koji su uvjeti upisa u višu godinu studija

Za upis u drugu godinu studija potrebno je imati 55 ECTS bodova postignutih iz kolegija prve godine te ispunjene sve studijske obveze. Za upis u treću godinu studija potrebno je ostvariti 115 ECTS bodova. Za upis u treću godinu studija potrebno je položiti sve ispite s prve godine studija. Dio kolegija s druge godine studija mogu upisati studenti koji su ostvarili najmanje 35 ECTS bodova, pritom student može upisati kolegije u ukupnom iznosu od 15 ECTS bodova po semestru s više godine studija. Dio kolegija s treće godine studija mogu upisati studenti koji su ostvarili najmanje 95 ECTS bodova, pritom student može upisati kolegije u ukupnom iznosu od 15 ECTS bodova po semestru s više godine studija. Za upis dijela kolegija s treće godine studija potrebno je položiti sve ispite s prve godine studija.

Gdje mogu izvaditi potvrdu o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij pri zdravstvenom veleučilištu

Potvrda se može izvaditi kod liječnika opće medicine, u školskom dispanzeru ili kod liječnika medicine rada. Prilikom prijave na Zdravstveno veleučilište potvrdu je potrebno dostaviti u originalu.

Gdje mogu preuzeti obrazac zamolbe i gdje je mogu predati

Obrazac zamolbe preuzima se na mrežnoj stranici www.zvu.hr – Službe –Tajništvo https://www.zvu.hr/wp-content/uploads/Opca-zamolba.pdf i u prostorijama Zdravstvenog veleučilišta.

Zamolbe se predaju Tajništvu na upis u urudžbeni zapisnik.

Što je sve potrebno za predaju zamolbe za odobrenje teme i imenovanje mentora završnog rada

Student je dužan Tajništvu na upis u urudžbeni zapisnik podnijeti zamolbu za odobrenje teme i imenovanje mentora završnog rada. Obrazac se predaje u dva primjerka koje je potpisao mentor. Prije predaje dokumentacije student je dužan odabrati istu temu putem sustava ISVU.

Koja je procedura odabira teme završnog rada?

 

 1. Student od prvog dana ljetnog semestra (25. veljače 2019.) može u ISVU sustavu kliknuti neku od ponuđenih tema, izabrati temu i mentora.
 2. Studentima su teme dostupne na web stranicama Zdravstvenog veleučilišta te će biti dostupne i u ISVU sustavu
 3. Istu temu ne može u isto vrijeme odabrati dvoje studenata. Uz odabranu temu od strane jednog studenta, drugima stoji oznaka „NE“, što znači da je trenutačno ne mogu birati.
 4. Studenti moraju odabrati temu i mentora, te imati obavljenu prijavu do upisa u apsolventsku godinu. Ako dva studenta kliknu istu temu isti dan, referada rezervira temu studentu koji je prvi odabrao.
 5. Nakon što je označio temu i mentora u sustavu, student se javlja mentoru i ako su obje strane suglasne oko prijave, zajedno ispunjavaju obrazac za prijavu koju student nosi u urudžbeni[1]
 6. Ako nastavnik i student ne postignu dogovor oko prijave teme, student može prijaviti (kliknuti) na drugu temu i drugog mentora, a temu koju je prije odabrao treba odjaviti. Ako se dogodi da student zaboravlja skinuti prijavu s neke teme, referada to može učiniti na zamolbu nastavnika.
 7. Svaki dan u ponoć ažurira se lista tema završnih radova i uvode se promjene (navode nove teme, označuju zauzete).
 8. Student može i unaprijed otići kod mentora, dogovoriti temu i ispuniti obrazac za prijavu, ali ne može predati obrazac u urudžbeni dok ne započne prijava tema u ISVU sustavu.
 9. Cilj ovakvog sustava jest pružiti studentima priliku da uvide koji im se sadržaji nude u ljetnom semestru treće godine studija.
 10. Jedan nastavnik može ponuditi najviše 40 tema. Ako ih već ima u ponudi toliki broj, a želi uvesti novu temu koju je dogovorio sa studentom, traži promjenu jedne od postojećih tema u novu.
 11. Ako nastavnik ima manje od 40 ponuđenih tema, može dodati novu temu. Zahtjev prvo šalje pročelniku katedre na odobrenje, a potom mailom na tema-zavrsni@zvu.hr

*Ako je student već apsolvent, onda prijavljuje temu po starom sustavu (izvan ISVU-a)

 

Kako prijaviti poteškoću ili problem pri izvođenju nastave?

 

Ako se poteškoća/problem odnosi na pojedinog studenta, student se javlja predmetnom nastavniku putem elektroničke pošte ili u terminu konzultacija ili podnosi zamolbu na urudžbeni zapisnik.

Ukoliko se poteškoća/problem odnosi na cijelu vježbovnu ili seminarsku grupu, odnosno cijelu generaciju studenata predstavnik studenata obavještava mentora studijske godine i voditelja studija. U slučaju potrebe voditelj studija ili mentor kontaktira predstavnika studenata s ciljem utvrđivanja detalja opisane poteškoće/problema.

Ako o poteškoći/problemu ne izvještava predstavnik studenata, može ju podnijeti i drugi student u ime grupe studenata (s kontaktom).  Kontaktira se predstavnik studenata s ciljem utvrđivanja detalja opisane poteškoće/problema.

Mentor obavještava voditelja studija o prijavi:

 • neodržavanja nastave – potom voditelj kontaktira nastavnika
 • neodržavanja nastave 2 i više puta – potom voditelj kontaktira nastavnika, pročelnika katedre i obavještava prodekana za nastavu
 • neodržavanja ispitnog roka – potom voditelj kontaktira Referadu i nastavnika; obavještava prodekana za nastavu
 • problema s prostorom/dvoranama – voditelj obavještava prodekana za nastavu
   

Studenti se obavještavaju o zaprimanju prijave u roku od 48 sati. Ako studenti ne zaprime obavijest voditelja/mentora o zaprimanju prijave u roku od 48 sati mogu se obratiti prodekanu za nastavu i studente.  

Studenti se obavještavaju o rješenju poteškoće/problema u roku od najduže do 7 radnih dana. 

U slučaju anonimne primjedbe evidentira se prijava, o rješenju problema obavještava se predstavnik studenata.

 

U slučaju kašnjenja nastavnika na nastavu, a da nije najavljeno kašnjenje, studenti trebaju pričekati 30 minuta, te obavijestiti djelatnika na porti i voditelja studija ili mentora o nedolasku nastavnika.