Opće informacije

U okviru Erasmus+ programa i Ključne aktivnosti 1 (KA131) studenti mogu provesti period mobilnosti u inozemstvu u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse. Studenti mogu primiti financijsku potporu za period mobilnosti od maksimalno 12 mjeseci na svakoj studijskoj razini – preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj.

Sljedeće države mogu u potpunosti sudjelovati u svim aktivnostima programa Erasmus+:

 

Države članice Europske unije (EU)

 

Belgija

Bugarska

Češka

Danska

Njemačka

Estonija

Irska

Grčka

Španjolska

Francuska

Hrvatska

Italija

Cipar

Latvija

Litva

Luksemburg

Mađarska

Malta

Nizozemska

Austrija

Poljska

Portugal

Rumunjska

Slovenija

Slovačka

Finska

Švedska

 

Treće države sudionice u Programu

 

Sjeverna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska, Srbija

 

Visoka učilišta se godišnje prijavljuju na Natječaj za dodjelu financijskih sredstava pri Agenciji za mobilnost i programe EU te raspisuju natječaj za odabir studenata za Erasmus+ mobilnost. Broj odabranih studenata ovisi o količini dodijeljenih sredstava od strane Agencije. Za mobilnost se mogu prijaviti studenti i redovnih i izvanrednih studija.

Mobilnost je tijekom studija moguće ostvariti više puta ali je važno poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci fizičke mobilnosti po razini studija.

 

Vrste mobilnosti

Studijski boravak

Trajanje: 2-12 mjeseci

Gdje: na partnerskom visokom učilištu u inozemstvu (potpisan međuinstitucionalni sporazum – Erasmus+ bilateralni ugovori). Ugovorima je dogovoreno područje, broj studenata, broj mjeseci po studentu, razina studija.

Tko: redovni/izvanredni studenti

Studenti se prijavljuju za mobilnost na razini studija na kojoj se nalaze na matičnoj ustanovi i upisuju se na redovni studij neovisno o tome kakvu vrstu studija pohađaju na matičnoj ustanovi.

Na inozemnom visokom učilištu student može slušati kolegijei polagati ispite, ili pisati završni rad (vršiti istraživanje za završni rad).

Studenti koji će slušati i polagati kolegije dužni su proučiti, i u dogovoru s voditeljem studija/predmetnim profesorima, usporediti studijske programe matičnog i inozemnog visokog učilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu i koji bi se priznali pri povratku na matičnu ustanovu.

Studenti koji namjeravaju pisati završni rad odnosno vršiti istraživanje u svrhu pisanja završnoga rada dužni su pronaći mentora na prihvatnom visokom učilištu. Takav oblik mobilnosti moguć je samo pod nadzorom mentora na inozemnoj instituciji i uz dopuštenje mentora na Veleučilištu. Ako su studenti na matičnoj ustanovi izvršili sve svoje obaveze, dužni su upisati i položiti najmanje jedan izborni predmet koji nosi minimalno 4 ECTS-a.

Studijski boravak može uključivati kombinaciju studijskoga boravka i kratke stručne prakse (stručne prakse kraće od 2 mjeseca) ako se održavaju na istom visokom učilištu isključivo uz prethodno odobrenje inozemnog učilišta. U tom slučaju, kombinacija se može organizirati na različite načine ovisno o kontekstu: jedna aktivnost nakon druge ili obje aktivnosti istodobno.

Studenti za vrijeme trajanja perioda mobilnosti ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi što znači da ne smiju završiti  studij tijekom trajanja mobilnosti. Ako se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu plaćanja školarine, za vrijeme mobilnosti dužni su je nastaviti plaćati.

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu te ne plaćaju niti ostale naknade koje ne plaćaju njihovi matični studenti.

Mobilnost se ne može ostvariti u zimskom semestru 1. godine diplomskog studija.

Stručna praksa

Trajanje: minimalno 2 mjeseca – maksimalno 12 mjeseci

Gdje: ustanova/tvrtka s kojom nije potrebno sklapanje međuinstitucionalnog sporazuma. Ako se ide na stručnu praksu na inozemno visoko učilište ono mora imati Erasmus povelju za visoko školstvo. 

Tko: redovni/izvanredni studenti

Student sam ili u dogovoru s voditeljem studija/mentorom pronalazi ustanovu u kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnoj ustanovi.

Studenti su na praksi dužni odrađivati puno radno vrijeme (6 do 8 sati dnevno, tj. 30 do 40 sati tjedno).

Studenti za vrijeme trajanja perioda mobilnosti ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi te ako se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu plaćanja školarine, za vrijeme mobilnosti dužni su je nastaviti plaćati.

„Recent graduates“

Odlazak na stručnu praksu moguće je realizirati i u razdoblju do godinu dana od diplome – dstudenti moraju biti odabrani na natječaju od strane matičnog visokog učilišta tijekom posljednje godine studija i biti odabrani prije završetka studija. Praksa mora biti dovršena u roku jedne godine od stjecanja diplome.

Francuska ne provodi mobilnost u svrhu stručne prakse za kategoriju nedavno diplomiranih/recent graduates jer osobe koje više nemaju status studenta prema francuskoj legislativi nisu praktikanti, već zaposlenici.

Kombinirana mobilnost

Kombinirana mobilnost podrazumijeva dugoročnu ili kratkoročnu fizičku mobilnost kombiniranu s obaveznom virtualnom komponentom prije, tijekom ili nakon fizičkog dijela mobilnosti.

Vrste kombinirane mobilnosti:

 

  • DUGOROČNA BLENDED MOBILNOST:Dio mobilnosti se odvija fizički (min. 2 – maks. 12 mjeseci), a dio virtualno. Za virtualni dio mobilnosti se ne ostvaruje financijska potpora osim ako se ona ne provodi iz zemlje domaćina (u tom se slučaju za dokaznu dokumentaciju prilažu putne karte i dokaz troškova smještaja).
  • KRATKOROČNA BLENDED MOBILNOST:Fizički dio mora trajati između 5 – 30 dana uz obveznu virtualnu komponentu. Virtualni dio mobilnosti nije vremenski ograničen. Kombinirana mobilnost u mora rezultirati s minimalno ostvarena 3 ECTS boda. Ovaj tip mobilnosti može se organizirati samostalno ili u okviru grupne kombinirane mobilnosti u kombiniranim intenzivnim programima (Blended Intensive Programme – BIP)
  • Kombinirani intenzivni programi (Blended Intensive Programmes –  BIP) su kratki, intenzivni programi u kojima se primjenjuju inovativni načini učenja i poučavanja, uključujući suradnju putem interneta. Programi mogu uključivati učenje usmjereno na konkretna pitanja, u kojem transnacionalni i transdisciplinarni timovi zajedno rade na njihovu rješavanju. Studenti mogu ostvariti mobilnost u okviru kombiniranog intenzivnog programa ukoliko ga inozemna ustanova organizira. Pritom fizička mobilnost mora trajati minimalno 5 dana, a maksimalno 30 dana uz obveznu virtualnu mobilnost prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti. Blended mobilnost u okviru BIP-a mora rezultirati s minimalno ostvarena 3 ECTS boda.

Financijska potpora

Oporezivanje Erasmus+ financijskih potpora

Od 01.01.2019. na snagu je stupio novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 106/18), prema kojem Erasmus+ potpora ne utječe na ostvarenje porezne olakšice roditelja kojem je student uzdržavani član – Erasmus+ potpora uvrštena je u kategoriju prihoda koji se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja prava na osobni odbitak.

Pitanja ili nejasnoće vezane uz tumačenje poreznih propisa na snazi mogu se postaviti isključivo Ministarstvu financija RH – Poreznoj upravi, kao jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja.

Detaljne informacije pročitati na stranicama Porezne Uprave.

 

Studenti s manje mogućnosti

Studenti s manje mogućnosti koji su odabrani za studijski boravak imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 250 eura mjesečno (za kratkoročnu mobilnost – jednokratno 100 eura za trajanje mobilnosti 1-14 dana, odnosno 150 eura za trajanje od 15-30 dana).

  • Studenti nižeg socioekonomskog statusa
  • Studenti koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta.
  • dodatne podzastupljene ili ranjive skupine studenata sukladno Nacionalnom planu za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. – 2021.

U prijavi je potrebno naznačiti takav status i priložiti potrebnu dokumentaciju. Veleučilište zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju. U slučaju da student naznači status u prijavnom obrascu, ali ne dostavi potrebnu dodatnu dokumentaciju, odnosno ne zadovoljava uvjete, prijava neće biti uzeta u razmatranje za dodatno financiranje.

Potpora za uključivanje

Studenti čije je osobno, fizičko, mentalno ili zdravstveno stanje takvo da njegovo sudjelovanje u projektu/aktivnosti mobilnosti ne bi bilo moguće bez dodatne financijske ili druge vrste potpore imaju mogućnost primiti dodatan iznos financijske potpore.

U prijavi za mobilnost studenti moraju naznačiti takav status i uz prijavu priložiti potvrdu liječnika i rješenje nadležne ustanove/državnog tijela iz kojeg je vidljiv postotak i vrsta oštećenja. Visoka učilišta moraju se zajedno sa studentom dodatno prijaviti Agenciji za dodjelu dodatne financijske potpore  nakon provedenih internih natječaja a prije odlaska na mobilnost, koristeći poseban prijavni obrazac.

Jezična podrška

Jezična podrška (OLS – Online Linguistic Support)

Prije odlaska na mobilnost studenti vrše procjenu znanja jezika na kojem će se odvijati mobilnost (radni jezik). Procjena znanja jezika dostupna je za sve službene jezike EU-a: bugarski, češki, danski, njemački, grčki, engleski, estonski, španjolski, finski, francuski, irski, hrvatski, mađarski, talijanski, litavski, latvijski, malteški, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski i švedski, kao i za službene jezike ostalih zemalja sudionica programa Erasmus+: islandski, makedonski, norveški, srpski i turski.

 

Procjena se vrši preko online platforme Europske komisije „EU Academy“. Da bi se pristupilo mrežnoj jezičnoj procjeni, potrebno je registrirati se na platformu. Za pristup mrežnoj procjeni znanja jezika potrebno je u tražilici na platformi upisati „placement test“ i odabrati test za ciljni jezik. Mrežna jezična procjena ispituje jezične vještine sudionika – slušanje, čitanje i pisanje – u skladu s Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Rezultat testa ne utječe na odlazak na mobilnost.

 

Sudionici koji žele poboljšati svoje znanje jezika mogu se uključiti u mrežne jezične tečajeve na “EU Academy” platformi prije i tijekom boravka u inozemstvu – potrebno je provjeriti za koje jezike je trenutno dostupan tečaj na platformi.

 

Završne napomene

U slučaju tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja testa procjene/tečaja jezika potrebno je obratiti se Helpdesk službi na platformi EU Academy.

 

Viza, dozvola boravka, zdravstveno osiguranje

Regulacija boravka

Prije odlaska na mobilnost studenti bi se trebali u veleposlanstvu zemlje u koju odlaze detaljno raspitati  o proceduri  potrebnoj  za  regulaciju  boravka,  te  koji  su  dokumenti  za to potrebni (prevedeni, pečatirani). Ako studenti imaju problema s regulacijom boravka ili se proces oduži, obvezno o tome trebaju obavijestiti strano učilište/ustanovu jer im možda mogu pomoći. Student je samostalno odgovoran za reguliranje boravka i vizu u stranoj zemlji.

Zahtjevi u vezi s vizama i dozvolama boravka

Sva potrebna odobrenja (viza za kratkoročan ili dugoročan boravak, ili dozvole boravka) nužno je dobiti prije provedbe planirane aktivnosti. Snažno se preporučuje tražiti odobrenja od nadležnih tijela puno unaprijed jer taj postupak može trajati nekoliko tjedana. Nacionalne agencije i Izvršna agencija mogu pružiti daljnje savjete i podršku u vezi s vizama, dozvolama boravka, socijalnim osiguranjem itd. Portal EU-a za imigraciju sadrži opće informacije o vizama i dozvolama boravka, bilo za kratkoročan ili dugoročan boravak: https://ec.europa.eu/immigration/

Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje obvezno je za sve studente.  U okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, pod propisanim uvjetima, ostvaruju i pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. Način i uvjeti njezina korištenja razlikuju se ovisno o tome da li se ona koristi na području drugih država članica Europske unije (EU), Europskog ekonomskog prostora (Norveška, Island i Lihtenštajn – EEP), odnosno u Švicarskoj ili se takva zdravstvena zaštita koristi u ugovornim, odnosno tzv. trećim državama. Ugovorne države su one s kojima je Republika Hrvatska sklopila međunarodni ugovor kojim je regulirano pitanje korištenja zdravstvene zaštite (Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Turska – https://hzzo.hr/zdravstvena-zastita-u-inozemstvu/ugovorne-drzave) a trećim državama nazivamo one koje nisu niti članice EU/EEP/Švicarska niti ugovorne države (https://hzzo.hr/zdravstvena-zastita-u-inozemstvu/trece-drzave).

Studenti su dužni sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje mobilnosti. Osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO), ili na engleskom jeziku European Health Insurance Card (EHIC). Temeljem EKZO (ili certifikata koji privremeno zamjenjuje EKZO), osigurana osoba HZZO-a, koja se za vrijeme svog privremenog boravka na području druge države članice EU iznenada razboli, ozlijedi ili doživi nesreću, ima pravo koristiti zdravstvenu zaštitu koja se ne može odgoditi do njezinog planiranog povratka u Hrvatsku, a na teret sredstava HZZO-a. EKZO nije alternativa putnom osiguranju. Ona ne pokriva troškove privatne zdravstvene zaštite ili troškove poput spašavanja pacijenta prilikom nezgode na skijalištu, zračni prijevoz natrag u domovinu ili ukradeno ili izgubljeno vlasništvo. Stoga je preporučljivo uz EKZO imati i odgovarajuće privatno ili putno osiguranje.

(Izvor: https://hzzo.hr/zdravstvena-zastita-u-inozemstvu/europska-unija-europski-ekonomski-prostor-svicarska)

Osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti

Studenti koji odlaze na mobilnost stručne prakse uz osnovno osiguranje trebaju sklopiti i osiguranje od odgovornosti i osiguranje od nezgode. Osiguranje od nezgode pokriva štetu nastalu studentu na radnom mjestu a osiguranje od odgovornosti pokriva štetu koju student prouzroči na radnom mjestu. U mnogim zemljama zaposlenici su osigurani od nezgoda i odgovornosti na radnom mjestu. Student mora provjeriti je li u prihvatnoj instituciji organizirano osiguranje od nezgode na radnom mjestu a ako to nije obavezno prema nacionalnim odredbama zemlje domaćina, prihvatna institucija nije obavezna pružiti takvo osiguranje. Student je u tom slučaju obavezan samostalno zaključiti policu osiguranja od nezgode i policu osiguranja od odgovornosti.

VAŽNO!!!

OBVEZA OSOBNOG JAVLJANJA HZZO-U RADI ZADRŽAVANJA STATUSA OSIGURANIKA U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU OSOBA IZVAN SUSTAVA RADA

Sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (koji je stupio na snagu 1. travnja 2023.) izvanredni i nedavno diplomirani studenti moraju do 29. lipnja 2023. regulirati svoj status zdravstvenog osiguranika u jednoj od podružnica HZZO-a (a potom i nadalje jednom u 3 mjeseca) ili u suprotnom gube osnovno zdravstveno osiguranje Više informacija (Izvor:– https://hzzo.hr/novosti/obveza-osobnog-javljanja-hzzo-u-radi-zadrzavanja-statusa-osiguranika-u-obveznom)

Ugovor o učenju

Ugovor o učenju u svrhu studija

Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o učenju u svrhu studija u koji se upisuju kolegiji koje će student slušati na prihvatnoj ustanovi i kojeg potpisuju student, Veleučilište i ustanova u inozemstvu.

Prilikom sastavljanja Ugovora o učenju valja obratiti pažnju na usklađenost programa studija te je poželjno da student, ako to programi dopuštaju, za vrijeme mobilnosti izvrši studijske obveze koje ima na Veleučilištu tako da odabere ekvivalentne kolegije na prihvatnoj ustanovi. Pritom je potrebno obavezno osigurati suglasnost nositelja kolegija.

Ugovor o učenju student sastavlja u dogovoru s voditeljem studija te po potrebi i s nositeljem kolegija prije odlaska na mobilnost. Potrebno je usuglasiti na koji način će pojedini predmeti biti priznati po povratku s mobilnosti.

Ukoliko zbog nesukladnosti programa nije moguće priznati sve ili dio bodova koji će biti ostvareni na razmjeni, prije sastavljanja Ugovora o učenju student treba dogovoriti način ispunjavanja obveza na matičnom studiju tijekom boravka na mobilnosti.

Ugovor o učenju u svrhu stručne prakse (Learning Agreement for Traineeships)

Svaki student prije odlaska na stručnu praksu treba sklopiti Ugovor o učenju u svrhu stručne prakse u koji se upisuje detaljan  plan rada koji će se obavljati za vrijeme prakse na prihvatnoj ustanovi. Ugovor potpisuju student, Veleučilište i ustanova u inozemstvu.

Plan stručne prakse treba potvrditi voditelj studija te je potrebno usuglasiti na koji način će se praksa priznati po povratku s mobilnosti.

VAŽNO!
OLA – Online Learning Agreement
U skladu sa digitalizacijom procesa vezanih uz provedbu Erasmus+ projekata, ispunjavanje i sklapanje ugovora o učenju provodit će se putem online alata –  https://learning-agreement.eu/

 

Korisne poveznice

 

Creating your Online Learning Agreement

Logging into your Online Learning Agreement

Making changes to your Online Learning Agreement

 

Prijava

Postupak prijave

Studenti se za mobilnost prijavljuju na natječaj koji raspisuje Veleučilište. Natječaj se raspisuje za sljedeću akademsku godinu. Prilikom prijave studenti trebaju voditi računa o relevantnoj dokumentaciji koju moraju priložiti uz prijavu. Studenti prijavljuju broj mjeseci koji je propisan Erasmus+ međuinstitucijskim sporazumom sa stranim učilištem za koje se žele prijaviti.

Prije prijave na natječaj, svi studenti zainteresirani za mobilnost, dužni su proučiti i u dogovoru sa voditeljem studija usporediti studijske programe/praksu matične i inozemne ustanove, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju, te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu. Studenti također trebaju informirati sve nastavnike o svojem odlasku na mobilnost te dogovoriti uvjete ispunjavanja obaveza nakon povratka.

Svi studenti koji su upisani na visoko učilište u RH koje je nositelj Erasmus povelje za visoko obrazovanje mogu se prijaviti na natječaj bez obzira na državljanstvo.