Dopunska isprava o studiju I ECTS sustav bodovanja

ECTS – Europski sustav prikupljanja i prenošenja kredita (bodova)

ECTS je sustav prikupljanja i prenošenja bodova koji je usmjeren prema studentu a temelji se na razvidnosti rezultata ili ishoda učenja (u daljnjem tekstu ishoda učenja) i samih procesa učenja. Cilj uvođenja ovoga sustava jest olakšati planiranje, provođenje, priznavanje i vrednovanje kvalifikacija i jedinica učenja, kao i studentske mobilnosti.

ECTS bodovi temelje se na radnom opterećenju koje se zahtijeva od studenata radi stjecanja očekivanih rezultata učenja. Ishodi učenja opisuju što student treba znati, razumjeti i moći napraviti nakon što je uspješno završio proces učenja. Povezani su s mjerljivim pokazateljima razina ("level descriptors") u nacionalnim i europskim kvalifikacijskim okvirima. Radno opterećenje opisuje količinu vremena koja je studentima u prosjeku potrebna kako bi izvršili sve obveze vezane uz nastavu i učenje (poput predavanja, seminara, projekata, praktičnoga rada, pripreme za nastavu, samostalnoga učenja, ispita i drugog), a koje su potrebne kako bi se postigli očekivani ishodi učenja.

60 ECTS bodova iznos je radnoga opterećenja studenta u formalnome kontekstu učenja u jednoj godini redovitoga studija. ECTS bodovi dodjeljuju se predmetima i drugim studijskim obvezama studenata na temelju radnoga opterećenja koju pojedina studijska obveza nosi.

ECTS bodovi dodjeljuju se po završetku svih nastavnih obveza na studiju ili komponenti studija (predavanje, seminar ili vježba), te nakon što je uspješno provedeno ispitivanje ishoda učenja. To znači da nije moguće dodjeljivati ECTS bodove za djelomično ispunjene obveze u nekom predmetu, seminaru ili vježbi.

ECTS bodovi stečeni na jednom studijskom programu mogu se prenijeti na drugi studijski program na istome ili drugom visokom učilištu. Preduvjet ovoga prenošenja jest da visoko učilište priznaje ECTS bodove i rezultate učenja s drugoga visokog učilišta. Visoka učilišta u pravilu se trebaju unaprijed dogovoriti i objaviti uvjete o priznavanju ECTS bodova kako bi studenti znali točno koje će im obveze biti priznate.