IMPRESSUM

GLASNIK ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU

ADRESA
Zdravstveno veleučilište
Mlinarska cesta 38
www.zvu.hr
e-mail: zvu@zvu.hr

ZA IZDAVAČA
Krešimir Rotim

GLAVNA UREDNICA
Jadranka Pavić

UREDNIŠTVO
Jasna Bošnir
Ivana Crnković
Andrija Čop
Snježana Čukljek
Ivica Kostrec
Ivan Markotić
Ana Mojsović Ćuić
Dalibor Perković
Zrinka Pukljak Iričanin
Biserka Sedić
Dubravka Šimunović

STUDENTI UREDNICI
Kristina Delaš
Teodora Đerić
Ivana Jasić
Katarina Kaljiković
Iva Marinović
Maja Marinović
Dora Miketek
Valentina Pleše
Petra Špigelski

LEKTURA
TEKSTURA obrt za lekturu i usluge u izdavaštvu

UPUTE SURADNICIMA
E-mail za dostavu materijala: glasnik@zvu.hr
Članci ne podliježu recenziji i za njih odgovara autor.

ISSN 2584-4121