Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), Zdravstveno veleučilište je ustrojilo Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sukladno čl. 7. Pravilnika predmetni registar i sve njegove kasnije promjene objavilo u standardiziranom obliku u EOJN RH.