Službenik za informiranje

Željka Mažić

Tel. +385 1 5495 891
Fax. +385 1 5495 899

e-mail: ppi@zvu.hr

 

Zamjenik službenika za informiranje

Anita Narančić

Tel. 01 5495832
Fax. 01 5495839

e-mail: ppi@zvu.hr


OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Zdravstveno Veleučilište uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Za službenika za informiranje, a temeljem Odluke o imenovanju službenika za informiranje imenovana je službena osoba zadužena za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zdravstvenom veleučilištu popunjavanjem propisanih obrazaca. U slučaju da se obrazac ne koristi, poželjno je naznačiti kako je riječ o zahtjevu na pravo na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • pisanim putem, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“ na adresu: Zdravstveno veleučilište, Mlinarska cesta 38, 10000 Zagreb
 • elektroničkom poštom na adresu: ured-pi@zvu.hr; s naslovom elektroničke pošte: „Zahtjev za pristup informacijama“
 • na broj telefaksa: 01/ 5495 958, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“

 

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),
 • ime i prezime te potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
 • Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. (članak 5., točka 6.).

Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama podnositelj zahtjeva za ponovnu uporabu mora navesti:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište,
 • informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
 • način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
 • svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

 

NAKNADA TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJA

Veleučilište ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.