Pročelnica Katedre za zdravstvenu njegu Dr.sc. Jadranka Pavić 11.12.2015. obranom disertacije Prediktori subjektivne dobrobiti i školskoga uspjeha zagrebačkih adolescenata povezani s gledanjem televizije stekla naziv: doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti

Jadranka Pavić, zaposlena je na Zdravstvenom veleučilištu, na studiju sestrinstva, pročelnica Katedre za zdravstvenu njegu. Završila je srednju medicinsku školu, zatim preddiplomski studij sestrinstva te specijalistički diplomski stručni studij: „Menadžment u sestrinstvu“. Nakon toga završila je Edukacijsko rehabilitacijski fakultet te stekla naziv profesor rehabilitator. Sudjeluje u nastavi na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu kao viši predavač na dodiplomskom studiju sestrinstva na kolegiju „ Zdravstvena njega u zajednici“, „ Zdravstvena njega osoba s osoba s invaliditetom“ te izbornim kolegijima „ Sestrinstvo u medijima“ i „ Sestrinska skrb za obitelj“. Područje njezinog znanstveno istraživačkog interesa je zdravstveno odgojni rad te procjena čimbenika koji unutar zajednice, obitelji i pojedinca utječu na zdravlje kao i mogućnosti prevencije. Izlagala je na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te sudjelovala u radionicama i projektima iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti.

jadrankapavic banner

Tema doktorskoga rada Prediktori subjektivne dobrobiti i školskoga uspjeha zagrebačkih adolescenata povezani s gledanjem televizije je znanstveno i praktično relevantna. U teorijskom dijelu istraživanja Jadranka Pavić dala je pregled istraživanja medija s posebnim osvrtom na teoriju koristi i zadovoljenja u području gledanja televizije. Opisani su motivi za gledanje televizije, afinitet prema televiziji i tipovi aktivnosti gledanja s posebnim naglaskom na uključenost u televizijske sadržaje. Slijedi poglavlje o adolescentima i medijima koje uključuje karakteristike adolescentne dobi, ulogu medija u životu mladih te njihovom pozitivnom i negativnom utjecaju na mlade. Posebno detaljno obrađena je veza između gledanja televizije i školskog uspjeha kod djece. Teorijski dio završava poglavljem o dobrobiti i pregledom istraživanja o povezanosti gledanja televizije i dobrobiti.

U empirijskom djelu istraživanja sudjelovalo je 545 učenika 7. i 8. razreda iz 10 osnovnih škola u Gradu Zagrebu. Glavni cilj istraživanja bio je odrediti prediktore subjektivne dobrobiti i školskog uspjeha adolescenata koji su povezani s gledanjem televizije. U skladu s navedenim ciljem definirana su tri problema istraživanja: 1. Ispitati povezanost između motiva za gledanje televizije i kognitivne uključenosti u gledanje televizije, te doprinos ovih varijabli afinitetu prema televiziji i učestalosti gledanja televizije, 2. Utvrditi doprinos motiva za gledanje televizije, kognitivne uključenosti u gledanje televizije, afiniteta prema televiziji i učestalosti gledanja televizije u objašnjenju subjektivne dobrobiti i školskoga uspjeha i 3. Provjeriti djeluje li kognitivna uključenost i afinitet prema televiziji kao medijatori u povezanosti motiva za gledanje televizije i subjektivne dobrobiti i školskoga uspjeha.

Istraživanje je potvrdilo da su značajni prediktori kognitivne uključenosti samo instrumentalni motivi. Rezultati hijerarhijskih regresijskih analiza pokazuju da su instrumentalni i ritualni motivi značajno povezani sa afinitetom prema TV kao i učestalošću gledanja tijekom tjedna i tijekom vikenda, s time da ritualni motivi imaju veću prediktivnu vrijednost. Kognitivna uključenost pridonosi vrlo malo afinitetu i učestalosti gledanja televizije.

Kad je u pitanju dobrobit, istraživanje je pokazalo da su instrumentalni motivi i djelomično kognitivna uključenost pozitivno povezani sa varijablama subjektivne dobrobiti dok su ritualni motivi i djelomično afinitet prema televiziji negativno povezani sa subjektivnom dobrobiti. Kad je u pitanju školski uspjeh neki pojedinačni motivi bili su pozitivan prediktor školskog uspjeha (opuštanje, zabava) a neki negativan prediktor (dokolica, specifični programi i socijalna interakcija).

Rezultati medijacijske analize provedene bootstraping metodom pokazali su da kognitivna uključenost posreduje između instrumentalnih motiva i dobrobiti, a vezanost za televiziju posreduje između ritualnih motiva i negativnih emocija te ritualnih motiva i školskog uspjeha.

Poveži se

Pretplatite se na naš RSS kako biste bili u tijeku sa novostima!