Posljednja izmjena: 18.09.2018. 8:44

RASPORED NASTAVE 2. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SANITARNOG INŽENJERSTVA 

Preliminarni raspored blokova nastave na specijalističkom diplomskom stručnom studiju sanitarnog inženjerstva

 Kolegij

Nastavni tjedni – termini druga godina

Predavanja i vježbe na ZVU

Farmakobotanika;

prof.dr.sc. Zdenka Kalogjera

(dopodnevni blok)

 

Sustavi upravljanja I – predavanja

Doc. dr. Petar Mišević, univ.spec.oec.

(popodnevni blok)

Rujan 2018

24.-.29.9.

Predavanja na ZVU

Prehrambeni aditivi;

dr.sc. Martina Bevardi

 

Predavanja na ZVU

Kontrola predmeta opće uporabe

prof. dr.sc. Jasna Bošnir

Antonija Galić, dipl.ing.

dr.sc. Lidija Barušić, dipl.ing.;

 

Sustavi upravljanja I – vježbe u HGK

Doc. dr. Petar Mišević, univ.spec.oec.

Listopad 2018

22.10.-.27.10.

Vježbe na“ NZZJZ A. Štampar“

Kontrola predmeta opće uporabe

prof. dr.sc. Jasna Bošnir

Antonija Galić, dipl.ing.

dr.sc. Lidija Barušić, dipl.ing.

 

Vježbe na“ NZZJZ A. Štampar“

Prehrambeni aditivi;

dr.sc. Martina Bevardi

 

Sustavi upravljanja I – vježbe u HGK

Doc. dr. Petar Mišević, univ.spec.oec.

Studeni 2018

19.11.-24.11.

Predavanja na ZVU

HACCP

dr.sc. Ivančica Kovaček

Mislav Hajčić, dipl. ing.

mr.sc. Božica Vešligaj

Sandra Hrg, dipl. ing.

 

Predavanja na ZVU

Pesticidi

dr.sc. Gordana Jurak

Vježbe na“ NZZJZ A.Štampar“

Prosinac 2018

17.12.-21.12.

Predavanja i vježbe na ZVU

 

Metode znanstvenog rada

Doc. dr.sc. Damir Lučanin, prof. v.š.

Melita Rukavina, prof.

 

Vježbe na“ NZZJZ A.Štampar“

HACCP

dr.sc. Ivančica Kovaček

Mislav Hajčić, dipl. ing.

mr.sc. Božica Vešligaj

Sandra Hrg, dipl. ing.

Siječanj 2019

21.1. – 25.1.

Sustavi upravljanja II

mr.sc. Saša Šušnić

dr. sc. Karlo Jurica

 

Metode znanstvenog rada

Doc. dr.sc. Damir Lučanin, prof. v.š.

Melita Rukavina, prof.

 

Upravljanje zdravljem i sigurnošću u procesima proizvodnje

prof.dr.sc. Dinko Puntarić

Veljača 2019

18.2. -23.2.

Zaštita okoliša kroz norme i standarde

mr.sc. Vesna Cetin Krnjević

dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

Andrea Ivezić, dipl.ing

Travanj 2019

24.4.-27.4.

Zaštita okoliša kroz norme i standarde

Antonija Galić, Univ.spec.oecing.

Andrea Ivezić, dipl.ing

Svibanj 2019

20.5. -25.5.

ZAVRŠNI RAD – izrada

Lipanj – rujan 2019.

Napomena :

Raspored je preliminaran i podložan je promjeni u rasporedu izvođenja kolegija unutar vremenskih blokova koji su unaprijed definirani

Za svaki nastavni tjedan detaljan raspored bit će objavljen prije početka nastave, sukladno raspoloživosti nastavnih radilišta

Obaveze studenata regulirane su Pravilnikom o studiranju ZVU dostupnom na mrežnim stranicama Veleučilišta.

 

 

Raspored nastave studija SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA

2. GODINA –PRVI BLOK – RUJAN 2018

Sustavi upravljanja I; doc.dr. sc. Petar Mišević, 18 sati predavanja i dvije grupe po 9 sati vježbi (HGK)

UTORAK 25.9.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sustavi upravljanja I; doc.dr. P. Mišević predavanja

15,00-18,45

Mlinarska c. 38, dvorana 5

SRIJEDA 26.9.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sustavi upravljanja I; doc.dr. P. Mišević predavanja

15,00-18,45

Mlinarska c. 38, dvorana 5

ČETVRTAK 27.9.2018.

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Sustavi upravljanja I; doc.dr. P. Mišević vježbe – obilazak HGK uz dogovor sa nositeljem kolegija

Dopodne

HGK

Sustavi upravljanja I; doc.dr. P. Mišević predavanja

15,00-18,00

Mlinarska c. 38, dvorana 4

PETAK 28.9.2018.

Sustavi upravljanja I; doc.dr. P. Mišević vježbe – obilazak HGK uz dogovor sa nositeljem kolegija

Dopodne

HGK

Sustavi upravljanja I; doc.dr. P. Mišević predavanja

15,00-18,00

Mlinarska c. 38, dvorana 4

Napomena: P-predavanja; V-vježbe