Studijski plan i program | Ishodi učenja [PDF] | Dopusnica [PDF]

Obrazovanje fizioterapeuta u Republici Hrvatskoj nastoji se uskladiti sa europskim i svjetskim standardima. To pretpostavlja odgovarajući program dodiplomskog obrazovanja i mogućnost poslijediplomskog ili specijalističkog obrazovanja u RH i zemljama Europe gdje takova edukacija postoji.

Sukladno demografskim trendovima u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo zdravstva pokrenulo proces reforme zdravstvenog sustava. Glavni strateški ciljevi reforme su produljenje trajanja života, poboljšanje kvalitete života te dostupnost potrebnoj zdravstvenoj zaštiti i skrbi. Reformirani zdravstveni sustav trebao bi doprinijeti unapređenju zdravlja svakog pojedinca, kao i cijele populacije, kroz mjere očuvanja i unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, te liječenje i rehabilitaciju oboljelih.

Rukovodeći se potrebom usklađivanja s europskim standardima u edukaciji fizioterapeuta, potrebom društava za liječenje i rehabilitaciju te postizanjem veće djelotvornosti i manjih troškova pružanja zdravstvenih usluga Prihvaćanjem Bolonjske deklaracije Republika Hrvatska obavezala se uskladiti svoj visokoškolski sustav sa EHEA (European Higher Education Area – Europski prostor visoke naobrazbe), stoga je tijekom 2004. godine na inicijativu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pokrenut proces izrade nastavnih planova i programa sveučilišnih i veleučilišnih studija usklađenih sa sličnim studijima u Europi.
Potreba za fizioterapeutima u navedenim užim specijalističkim područjima prepoznata je u sustavu zdravstvene zaštite (Narodne novine br. 90, 2004).

Iz svih relevantnih podataka vidljivo je da fizioterapija ima nezamjenjivu ulogu u kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi i slobodno se može reći da je fizioterapija profesija budućnosti u Republici Hrvatskoj. U cilju izgradnje i osiguranja primjerenih standarda u edukaciji fizioterapeuta u Hrvatskoj se provodi nastavak školovanja u obliku diplomskog specijalističkog studija fizioterapije.

Opće informacije

Nositelj studija
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Naziv studija i stručni naziv
Specijalistički diplomski studij fizioterapije

Trajanje obrazovanja
2 godine ( IV semestra )

Uvjeti upisa
Završen stručni studij fizioterapije u trajanju od najmanje 3 godine ili završen dvogodišnji stručni studij fizioterapije i završen četverogodišnji studij. Znanje stranog jezika (engleski ili njemački jezik). Profesionalno iskustvo u području fizioterapije je prednost, a nije uvjet.

Opis zvanja i poslova

Opis zvanja i poslova

Završetkom diplomske razine studija specijalist fizioterapije biti će sposoban za:

 • rad u obrazovanju fizioterapeuta pri visokoškolskim ustanovama
 • usavršavanje u užem stručnom području fizioterapije te samostalnu i odgovornu primjenu uže stručnog područja fizioterapije.
 • uključivanje u proces planiranja, organiziranja i vođenja fizioterapijske djelatnosti unutar ustanova zdravstvene zaštite, skrbi i rehabilitacije
 • razumijevanje teorije i metodologije znanstveno-istraživačkog rada
 • usvajanje znanja i vještina vezanih uz provedbu istraživanja te interpretiranje spoznaja u području fizioterapije
 • kritičku analizu istraživanja u području fizioterapije i srodnih područja
 • sudjelovanje u stručnim i znanstvenim projektima koji se bave primjenom fizioterapijskih programa, metoda i koncepata, te ostalim istraživanjima

Ostale informacije

Opći ciljevi

 • osposobiti fizioterapeute odgovornom poštivanju i primjeni europskih standarda u fizioterapijskoj edukaciji i praksi
 • osposobiti fizioterapeute u kontinuiranoj potrebi cjeloživotnog obrazovanja, praćenja i doprinosa novim dostignućima u fizioterapijskoj praksi
 • osposobiti fizioterapeuta za timski rad i suradnju sa stručnjacima iz svih relevantnih struka u postizanju stručnih i znanstvenih ciljeva sustava zdravstvene zaštite

Specifični ciljevi

 • razviti i unaprijediti specifična znanja i vještine u usko-stručnom području fizioterapije
 • samostalno i odgovorno primijeniti uže stručno područje fizioterapije
 • razviti sposobnost kritičke analize istraživanja u području fizioterapije i srodnih područja
 • razviti sposobnost samostalnog iniciranja, planiranja i provedbe istraživanja iz područja fizioterapije, te izvještavanje o provedenom istraživanju i njegovim rezultatima
 • aktivno sudjelovati u primjeni različitih modela poučavanja u kliničkom i akademskom okruženju sukladno karakteristikama poučavanih osoba
 • odgovorno vođenje dokumentacije o nastavnom procesu

Mjesta održavanja nastave

Teoretska nastava

 1. Zdravstveno veleučilište Zagreb
 2. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 3. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Praktična nastava

 1. Zdravstveno veleučilište Zagreb
 2. Klinički bolnički centri u Zagrebu
 3. Laboratoriji i praktikumi Sveučilišta u Zagrebu
 4. Kliničke baze u Zagrebu i okolici

Uvjeti i sredstva za održavanje nastave
Nastava će se održavati u predavaonicama, kabinetima, laboratorijima i praktikumima te kliničkim centrima u Zagrebu i okolici. Koristit će se multimedijski pristup u provođenju nastave. Studenti će posjećivati kliničke centre sa primjerenim standardima.

Načini praćenja uspješnosti izvođenja programa
Provodit će se evaluacija cjelokupnog nastavnog programa pomoću evaluacijskih upitnika koje će popuniti polaznici studija.

Uvjeti upisa u višu godinu

Za upis u drugu godinu studija potrebno je imati ostvareno 45 ECTS bodova.

Vrh stranice