Studijski plan i program  | Dopusnica [PDF]

Prema preporukama i standardima Svjetske zdravstvene organizacije i Europske zajednice, na svim razinama zdravstvene zaštite potrebne su stručne i obrazovane medicinske sestre.
Sukladno tome hrvatsko zdravstvo treba medicinske sestre koje će vladati elementarnim znanjima i vještinama zdravstvene njege, ali i visokoobrazovane medicinske sestre za rad u području javnog zdravstva.
“Zdravstvena zaštita i njega u javnom zdravstvu je sinteza praktičnog i teoretskog znanja, čiji je glavni cilj promicanje i zaštita zdravlja u zajednici. skrb je usmjerena na obitelj i pojedince u svim razdobljima njihovog životnog ciklusa” (WHO, 1999.).

Tradicionalno se rad medicinskih sestara u zajednici uglavnom svodio na pružanje zdravstvene zaštite i/ili njege bolesnog ili zdravog pojedinca u njihovim obiteljima ili u  domovima zdravlja.
Nasuprot tradicionalnom sestrinstvu, javno zdravstena zaštita sve više medicinske sestre usmjerava na rad u zajednici kao cjelini i na rad s grupama ljudi To ne znači da se gubi uloga rada sa pojedincima i njihovim obiteljima, već da se medicinske sestre sve više uključuju u procjenu potreba ljudi u pogledu zdravstvene njege  kući i pružanju podrške članovima obitelji i prijateljima u razvijenju vještina i znanja , kako bi se sami zaštitili i pružili pomoć drugima.

Aktivnosti uključuju zdravstveno obrazovanje i nadzor, s naglaskom na izgradnju samopouzdanja i samoodređenja pojedinca, obitelji, i zajednice, poučavanje i nadziranje rada drugih zdravstvenih  djelatnika, zbrinjavanje bolesnih, usmjerenost prema  drugim zdravstvenim službama, suradnju i koordinaciju sa socijalnim, ekonomskim i političkim sektorima u zajednici, kao doprinos cjelokupnom društvenom razvoju.
Medicinska sestra u javnom zdravstvu  trebala bi biti zagovornik prava ljudi na zdravlje i zdravstvenu zaštitu, zasnovanog na vrijednostima i principima “zdravlje za sve”:

 • Jednakost – aktivan rad na izjednačavanju je suština “zdravlja za sve”
 • Duboki osjećaj za etiku – podržavanje odluka koje utječu na zdravlje pojedinca, zajednice i ukupnog stanovništva
 • Aktivno uključivanje ljudi u sve oblike zdravstvene zaštite
 • Unapređenje zdravlje i sprečavanje bolesti
 • Zadovoljavanje osnovnih potreba zajednice
 • međusektorska suradnja – aktivan timski rad sa zdravstvenim i svim ostalim sektorima
 • Međunarodna suradnja – osiguravanje zaštite okoline i uvjeta za zdrav život

Diplomski studij za medicinske sestre u području javnog zdravstva nakon završenog dodiplomskog studija u trajanju od tri godine, u zemljama EU se smatra najvišom stručnom  razinom obrazovanja, koje omogućavaju potpuno samostalan rad u okviru dogovorenih kompetencija ( Zakon o sestrinstvu / 2004).

Opće informacije

Nositelj studija
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Naziv studija i stručni naziv
Diplomski specijalistički studij  “Javno zdravstvo”, Diplomirana medicinska sestra

Trajanje obrazovanja
2 godine ( IV semestra )

 1. Prva godina specijalističkog diplomskog studija javnog zdravstva sadrži predmete u trajanju 60 ECTS boda, koji završavaju pojedinačnim ispitima. Program nastave prve godine uključuje nastavne jedinice (predmete) u iznosu od 48 ECTS bodova koje student obavezno upisuje, te 12 ECTS bodova po izboru studenta.
 2. Druga godina studija traje jednu školsku godinu 60 ECTS bodova. Student je obvezan upisati predmete po izboru u iznosu 12 ECTS bodova, te obavezne predmete u trajanju od 33 ECTS boda.

Studij završava polaganjem svih ispita iz programom predviđenih predmeta i  izbornih predmeta, izradom i predajom pisanog stručnog diplomskog rada u trajanju od 15 ECTS bodova, te završnim ispitom koji uključuje obranu stručnog diplomskog rada.

Uvjeti upisa
Završen dodiplomski studij sestrinstva u trajanju 3.god.  ili  završen dodiplomski studij sestrinstva u trajanju 2.god. i završen četvorogodišnji sveučilišni studij.

Opis zvanja i poslova

Opis zvanja i poslova

Diplomirane medicinske sestre nakon završenog studija će moći:

 • Procjenjivati, planirati i provoditi sustavnu, evaluiranu i kontroliranu zdravstvenu njegu usmjerenu na zadovoljavanje zdravstvenih potreba zdravog i bolesnog pojedinca, obitelji i zajednice u cjelini
 • Odgovorno zastupati i razvijati osobno mišljenje i donositi odluke sukladno dogovorenim kompetencijama
 • Kvalitetno analizirati određene javno zdravstvene probleme i djelovati  u skladu s najvišim standardima sestrinske prakse
 • Razvijati kritičko mišljenje
 • Koristiti u potpunosti informatičku tehnologiju
 • Organizirati i upravljati zdravstvenom njegom u području javnog zdravstva
 • Unapređivati intersektorsku suradnju

Kompetencije diplomiranih medicinskih sestara

 • Nadziranje i upravljanje kvantitetom i kvalitetom zdravstvene njege
 • Unapređivanje profesionalnih kompetencija na makro razini
 • Procjena, prikuoljanje, analiza, interpretacija i predstavljanje podataka
 • Planiranje zdravstvene njege / standardi prakse, standardi procesa, standardi cilja
 • Provođenje zdravstvene njege _ osnovne i specijalne njege
 • Izvještavanje i dokumentiranje provedene zdravstvene njege na mikro i makro razini
 • Promicanje zdravlja i zdravstvenog obrazovanja
 • Analiza stanja zdravlja  sa svrhom identifikacije javno zdravstvenih problema
 • Istraživanje javno zdravstvenih problema , utvrđivanje faktora rizika, procjena potreba
 • Informiranje, poučavanje i osnaživanje ljudi u traženju prava u području zdravstvene zaštite
 • Pokretanje svih raspoloživih resursa sa svrhom identifikacije i rješavanja javno zdravstvenih problema
 • Pomoć ljudima u povezivanju sa institucijama zdravstvene zaštite
 • Unapređivanje pravne regulative u svrhu zaštite zdravlja

Ishodi učenja

 • Prikupiti, identificirati i procijeniti vodeće javnozdravstvene probleme u zajednici kao i dovesti u vezu uzroke i posljedice utjecaja ponašanja ljudi i okoline na pojavnost bolesti.
 • Povezati javnozdravstvene informacije i podatke, analizirati i interpretirati  rezultate o zdravstvenom stanju pojedinca i/ili populacije (epidemiologija i zdravstveni indikatori).
 • Opisati koncept promicanja zdravlja pojedinca i njegove okoline te primjenu salutogeneze uintegralnom pristupu kroz aktivnosti medicinske sestre.
 • Planirati sestrinsku intervenciju uvažavajući rezultate istraživačkog rada uz primjenu metodike izbjegavanja etičkih problema u sestrinskim istraživanjima.
 • Prikupiti podatke, izračunati i koristiti antropometrijske metode za ocjenu stanja uhranjenosti te organizirati odgovarajuću nutritivnu skrb ovisno zdravstvenom stanju i životnoj dobi.
 • Objasniti i vrednovati potrebu međuprofesionalne i intersektorske suradnje u promicanju zdravlja te značaj medicinske sestre u prevenciji bolesti, liječenju i rehabilitaciji u zajednici.
 • Opisati utjecaj zdravstvene politike s osnovama ekonomike na organizaciju sestrinskih djelatnosti u zajednici i javnom zdravstvu.
 • Prikazati modele i izvore financiranja zdravstvene zaštite, i interpretirati osnovne vrste ekonomskih analiza u zdravstvenom sustavu (cost-effectiveness analize i operativne sestrinske procedure i drugo).
 • Integrirati etičke norme i načela u sestrinske skrbi korisnika u zajednici i javnom zdravstvu.
 • Razlikovati vrste grupa, definirati različite stilove vođenja grupe i primijeniti grupni rad sestrinske skrbi u javnozdravstvenim preventivnim programima.
 • Definirati osnove iz odnosa s javnošću, razlikovati komunikacijske procese i dati primjer internog i kriznog komuniciranja.
 • Povezati organizaciju pružanja zdravstvene njege u djelatnostima sustava socijalne zaštite.
 • Predložiti organizaciju pružanja zdravstvene njege ovisno o lokalnoj sredini i vrsti korisnika/populacije.
 • Izgraditi, normirati i uspostaviti kontrolne mehanizme mjerenja kvalitete zdravstvene njege u zajednici i javnom zdravstvu.
 • Dati primjer javnozdravstvene akcije s ciljem rješavanja konkretnog problema i/ili podizanja i razvoja ekološke svijesti.

 

Ostale informacije

Opći ciljevi
Naučiti studente:

 • kako analizirati stanje zdravlja sa ciljem identifikacije javno zdravstvenih problema
 • kako istražiti javno zdravstveni problem, utvrditi faktore rizika, procjeniti potrebe za zdravstvenom njegom i postaviti dijagnozu
 • kako informirati, poučiti i osnažiti ljude u traženju svojih prava u području zdravstvene zaštite
 • kako pokrenuti sve raspoložive resurse sa svrhom identifikacije i rješavanja javno zdravstvenih problema
 • kako pokrenuti sve raspoložive resurse sa svrhom identifikacije i rješavanja javno zdravstvenih problema
 • kako unaprijediti pravnu regulativu u svrhu zaštite zdravlja
 • kako pomoći ljudima u povezivanju sa institucijama zdravstvene zaštite
 • kako evaluirati ciljeve i kako pratiti kvalitetu zdravstvene zaštite

Specifični ciljevi
Razvijati kod studenata

 • specifična znanja, vještine i stavove potrebne za rad u sustavu javnog zdravstva
 • znanja, vještine i stavove mogućnost dobre procjene potreba populacije za vrstama i oblicima zdravstvene zaštite
 • znanja, sposobnosti i stavove potrebne za rad na promjenama unutar društvene zajednice u cilju promicanja zdravlja i  pružanja kvalitetne zdravstvene njege
 • vještine kritičke analize, sinteze i evaluacija svih potreba vezanih uz skrb za pojedinca, obitelj i društvenu zajednicu
 • sposobnost donošenja odluka u /ili o postupcima u nepredviđenim okolnostima
 • sposobnosti prepoznavanja i određivanja složenih problema te pronalaženje smjera rješavanja

Mjesta održavanja nastave

 • Zdravstveno veleučilište, Zagreb
 • Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Uvjeti i sredstva za održavanje nastave
Nastava će se održavati u predavaonicama i kabinetima Zdravstvenog veleučilišta, Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Praktična nastava će se održavati na radilištima zdravstvenih i socijalnih ustanova.

Načini praćenja uspješnosti izvođenja programa
Predviđena je evaluacija nastave i avaluacija rada nastavnika metodom ocjenjivanja pomoću upitnika koji popunjava student.

Uvjeti upisa u višu godinu

Za upis u drugu godinu studija potrebno je imati ostvareno 45 ECTS bodova.

Vrh stranice