Studijski plan i programIshodi učenja [PDF]Dopusnica [PDF]

Prema preporukama  standardima Svjetske zdravstvene organizacije i Europske zajednice, na svim razinama zdravstvene zaštite potrebne su stručne i obrazovane medicinske sestre (Education Strategy for Nurses and Midwives/WHO,2003).

Međunarodna udruga medicinskih sestara (ICN/1987;1992), te Europski komitet za sestrinstvo (European Commisions Advisory Committee on Nursing:1994,European Directives 89/48 CEE i 92/51/EEc) su preporučile da se medicinske sestre u svojoj edukaciji usmjeravaju na uža specijalna područja u kojima će moći produbiti svoja teorijska i praktična znanja usmjerena ka pružanju što kvalitetnije zdravstvene njege u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba.

U skladu s tim hrvatsko zdravstvo ne treba samo obrazovane medicinske sestre koje će vladati osnovnim znanjima i vještinama opće zdravstvene njege, već određeni broj medicinskih sestara koje će imati posebna znanja u posebnim područjima zdravstvene njege. Znanje i vještine koje medicinske sestre 21.stoljeća moraju posjedovati su sve širi i obuhvatniji u doba genske terapije, tehnologije, kompleksnih potreba u zdravstvenoj i socijalnoj skrbi, povećanih očekivanja od strane korisnika i povećane mobilnosti stanovništva.

Jedno od vrlo važnih područja zdravstvene njege koja zahtijevaju potrebna stručna znanja je kliničko sestrinstvo. Produžetak godina života značajno utječe na porast broja osoba starije životne dobi i broja kroničnih bolesti, a ekonomski i socijalni uvjeti dovode do veće incidencije pobola kod osoba mlađe i srednje životne dobi, te je potrebno povećati razinu obrazovanaj zdravstvenih djelatnika (WHO, 1998).

Program je usmjeren na edukaciju medicinskih sestara prema različitim područjima zdravstvene njege i kliničkih, medicinskih grana koje će biti osposobljene za cjelovitu skrb fokusiranu na kliničkim znanjima u provođenju zdravstvene njege sukladno potrebama stanovništva.

Prva godina programa obuhvaća nadogradnju znanja iz područja specijalnih zdravstvenih njega i kliničkih medicinskih područja. Na drugoj godini program je usmjeren na edukaciju medicinskih sestara prema različitim područjima zdravstvene njege, zdravstvene njege hematoloških i onkoloških bolesnika, zdravstvene njege u dijagnostici, kontrole bolničkih infekcija, zdravstvene njege gastroenteroloških bolesnika, zdravstvene njege neuroloških bolesnika s mogućnošću odabira jednog područja zdravstvene njege. Svako područje zdravstvene njege obuhvaća zasebni modul.

Pri odabiru modula vodili smo se pokazateljima najčešćih bolesti i uzroka smrtnosti u Republici Hrvatskoj i potrebama u zdravstvu. Moduli su odabrani i u dogovoru sa sestrinskim udrugama (Udrugom medicinskih sestara u gastroenterologiji i endoskopiji, Hrvatskom udrugom kardioloških medicinskih sestara), te u područjima gdje je prepoznata potreba za specijalistički obrazovanim medicinskim sestrama (dijagnostika, intrahospitalne infekcije).

Navedene činjenice predstavljaju jedan od razloga za pokretanje izrade plana i programa stručnog specijalističkog sestrinskog studija.

Opće informacije

Nositelj studija
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Naziv studija i stručni naziv
Specijalistički diplomski stručni studij – Kliničko sestrinstvo

Trajanje obrazovanja
2 godine ( IV semestra )

Uvjeti upisa
Završen stručni studij sestrinstva u trajanju od 3 godine ili završen dvogodišnji stručni studij sestrinstva i odgovarajući studij u trajanju 4 godine ili završen stručni studij sestrinstva u
trajanju od 2 godine uz polaganje razlikovnih sadržaja. Položen stručni ispit.

Opis zvanja i poslova

Opis zvanja i poslova

Po završetku studija, polaznici će biti pripremljeni za obavljanje sestrinske prakse u području zdravstvene njege, jer će:

 • posjedovati  specifična znanja iz suvremene organizacije zdravstvene službe; osnova različitih pristupa u kliničkoj  praksi na bolničkim odjelima onkologije i hematologije, gastroenterologije, području dijagnostike , prevenciji i kontroli bolničkih infekcija
 • posjedovati specifična znanja iz kliničkih područja
 • posjedovati specifična praktična i teoretska  znanja iz područja zdravstvene njege bolesnika
 • znati utvrditi potrebe bolesnika i procijeniti prioritete njihovog zbrinjavanja
 • znati provesti specifične intervencije iz djelokruga rada i ovlasti medicinske sestre
 • znati procijeniti uspješnost izvedenih intervencija, te pratiti opće pokazatelje uspješnosti liječenja i zdravstvene njege
 • posjedovati specifična praktična i teoretska znanja iz područja zdravstvene njege hematološko – onkoloških bolesnika
 • posjedovati specifična znanja o patofiziološkim osnovama hematološko-onkoloških  bolesti kao temeljem procjene zdravstvene njege
 • posjedovati specifična znanja u provođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka  oboljelih od hematološko – onkoloških bolesti
 • posjedovati specifična znanja o algoritmima primjene citostatske terapije
 • posjedovati specifična znanja o nus pojavama citostatske terapije i ublažavanju istih
 • posjedovati specifična  znanja o organizaciji i provođenju protektivne izolacije
 • posjedovati specifična znanja o organizaciji i provođenju  zdravstvene njege bolesnika prije, tijekom i nakon transplantacije koštane srži
 • posjedovati specifična znanja o terapijskim algoritmima boli
 • znati integrirati specifična znanja u provođenju skrbi bolesnika u terminalnom stadiju bolesti poštujući principe palijativne skrbi
 • posjedovati specifična znanja o organizaciji i provođenju palijativne skrbi
 • znati osnovna načela sigurne skrbi bolesnika u pripremi i provođenju dijagnostičkih postupaka
 • znati prevenirati i prepoznati komplikacije tijekom i nakon dijagnostičkog postupka
 • posjedovati znanje o održavanju dijagnostičke i dodatne  opreme
 • primijeniti relevantno znanje o dijagnostičkim i terapijskim postupcima
 • znati indikacije i kontraindikacije za dijagnostičke postupke
 • znati asistirati tijekom izvođenja endoskopske dijagnostike
 • znati asistirati tijekom izvođenja  dijagnostičkih postupaka invazivne i neinvazivne  dijagnostike
 • posjedovati znanje i vještine o samostalnom izvođenju neinvazivne kardiološke i pulmološke dijagnostike
 • posjedovati znanje i vještine o samostalnom izvođenju ultrazvučne dijagnostike srca
 • posjedovati znanje o postupcima s uzorcima za mikrobiološku, citološku, patohistološku  dijagnostiku
 • posjedovati znanje i vještine o dijagnostičkoj i dodatnoj opremi
 • znati primjenjivati načela asepse i sterilizacije u provođenju dijagnostičkih postupaka
 • posjedovati znanje o prevenciji bolničkih infekcija s naglaskom na internističke, pedijatrijske, kirurške djelatnosti,porodiljstvo i jedinice intenzivnog liječenja
 • posjedovati znanje o svojstvima, vrsti i primjeni dezinfekcijskih sredstava i antiseptika
 • posjedovati znanje o kriterijima za postavljanje dijagnoze bolničkih infekcija u bolesnika
 • znati prepoznati kritična područja visokog rizika za nastanak infekcija
 • znati odrediti stupanj rizika za prijenos infekcija
 • znati izraditi  postupnike  za prevecniju infekcija za sve vrste dijagnostičkih i terapijskih postupaka u bolnici na temelju internacionalnih i  nacionalnih  smjernica
 • sastavljanje  sustava za  praćenja specifičnih bolničkih infekcija, te upravljati primjenom
 • posjedovati specifična teoretska i praktična znanja iz područja zdravstvene njege gastroenteroloških bolesnika
 • posjedovati relevantna znanja za sudjelovanje u provođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka u gastroenteroloških bolesnika
 • posjedovati znanje o parenteralnoj i enteralnoj prehrani
 • posjedovati znanje o standardima provođenja postupaka u endoskopiji
 • posjedovati znanje o dijagnostičkim i terapijskim endoskopskim postupcima uključujući svrhu, indikacije, kontraindikacije, provedbu, rizike i komplikacije
 • posjedovati znanje o građi, funkciji, primjeni i mogućim pogreškama u funkcioniranju endoskopske opreme
 • posjedovati znanje o načelima dekontaminacije endoskopske opreme
 • posjedovati znanje o načelima sigurnosti  i očuvanju zdravlja bolesnika i zdravstvenih djelatnika u endoskopiji
 • posjedovati specifična znanja iz: suvremene organizacije neurološke službe; osnova različitih pristupa u neurologiji psihičkih poremećaja koji prate neurološke bolesti, epidemiologije neuroloških bolesti, te čimbenika koji utječu na njihov nastanak; načina sprječavanja ili suzbijanja poremećaja i neuroloških bolesti , društveno pravnog statusa neuroloških bolesnika i njihovih prava
 • posjedovati specifična znanja iz kliničkih područja neurologije, neurokirurgije, neuropedijatrije i neurorehabilitacije
 • posjedovati specifična praktična i teoretska  znanja iz područja zdravstvene njege neuroloških bolesnika
 • znati utvrditi potrebe neuroloških bolesnika i procjeniti prioritete njihovog zbrinjavanja
 • znati provesti specifične intervencije iz djelokruga rada i ovlasti medicinske sestre
 • znati procijeniti uspješnost izvedenih intervencija, te pratiti opće pokazatelje uspješnosti liječenja i zdravstvene njege
 • znati komunicirati s neurološkim bolesnikom i članovima njegove obitelji
 • samostalno prakticirati terapijske metode u okviru kompetencija
 • komunicirati s udrugama bolesnika, centrima za socijalni rad, sestrama u javnom zdravstvu
 • provoditi mjere za unaprjeđenje zdravlja  u zajednici
 • posjedovati znanje o etičkim, stručnim standardima
 • znati komunicirati s bolesnikom i članovima njegove obitelji
 • posjedovat će znanja za efikasno djelovanje u složenim multi- profesionalnim organizacijskim  kontekstima.
 • razvijati kritičko mišljenje
 • unapređivati timski rad , unapređivati interdisciplinarni timski pristup
 • u potpunosti koristiti informatičku tehnologiju
 • razvijati strategije za razvoj sestrinstva

Ostale informacije

Ciljevi obrazovanja

 1. Promicanje profesionalnog statusa sestara u kliničkom sestrinstvu:
  • proširiti znanja i vještine studenata u području zdravstvene njege bolesnika (uključujući u svoj rad bolesnikovu obitelj, ali i širu društvenu zajednicu)
  • kod studenata razvijati analitičko kritički način razmišljanja kako bi se mogla pružiti najkvalitetnija razina zdravstvene njege bolesnicima (promovirati praksu zasnovanu na dokazima)
  • osposobiti studenta za timski rad i suradnju sa svim stručnjacima koji rade u području liječenja i zdravstvene njege bolesnika
  • osigurati studentu najvišu razinu obrazovanja, integrirana znanja iz teorije i prakse, kako bi se mogao profesionalno razvijati kroz različite oblike cjeloživotnog obrazovanja
 2. Provedba općih načela ENNO (Europpean Network of Nursing Organisation) radi ujednačenog obrazovanja i sukladno tome stvaranje mogućnosti za slobodan protok djelatnika u EU (Rimski kriteriji)
 3. Promicanje ujednačenih visokih normi kliničkog sestrinstva u EU

Mjesta održavanja nastave

Teorijska nastava izvoditi će se na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, Mlinarska 38, klinikama, institutima i zavodima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, opće i specijalne bolnice.

Praktična nastava izvoditi će se na:

 • Klinički bolnički odjeli s opremom za provođenje zdravstvene njege:
 • KB „Sestre milosrdnice“
 • KBC“Zagreb“
 • KB“Dubrava“
 • KB“Merkur“
 • Bolnica za plućne bolesti „Jordanovac“
 • Poliklinika za prevenciju kardioavskularnih bolesti

Načini praćenja uspješnosti izvođenja programa
Uspješnost izvedbe programa prati se putem anonimne ankete u kojoj studenti ocjenjuju kvalitetu organizacije nastave, sadržaja i korisnosti predmeta, te rada predavača, njihovu pripremljenost, pristup, jasnoću i jednostavnost izlaganja. Administrativno se uspoređuje plan nastave i njegovo izvršenje, kao i broj studenata koji prisustvuju predavanjima i vježbama: Na kraju nastavne godine radi se evaluacija prolaznosti i ocjena studenata.

Kompetencije i osposobljenost završenih studenata
Po završetku studija, polaznici će biti pripremljeni za obavljanje sestrinske prakse u području zdravstvene njege, jer će:

 • posjedovati  specifična znanja iz:
 • suvremene organizacije zdravstvene službe; osnova različitih pristupa u kliničkoj
 • praksi na bolničkim odjelima onkologije i hematologije, gastroenterologije,
 • području dijagnostike , prevenciji i kontroli bolničkih infekcija
 • posjedovati specifična znanja iz kliničkih područja
 • posjedovati specifična praktična i teoretska  znanja iz područja zdravstvene  njege   bolesnika
 • znati utvrditi potrebe bolesnika i procijeniti prioritete njihovog  zbrinjavanja
 • znati provesti specifične intervencije iz djelokruga rada i ovlasti medicinske sestre
 • znati procijeniti uspješnost izvedenih intervencija, te pratiti opće pokazatelje uspješnosti liječenja i zdravstvene njege
 • posjedovati specifična praktična i teoretska znanja iz područja zdravstvene njege hematološko – onkoloških bolesnika
 • posjedovati specifična znanja o patofiziološkim osnovama hematološko-onkoloških  bolesti kao temeljem procjene zdravstvene njege
 • posjedovati specifična znanja u provođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka  oboljelih od hematološko-onkoloških bolesti
 • posjedovati specifična znanja o algoritmima primjene citostatske terapije
 • posjedovati specifična znanja o nus pojavama citostatske terapije i ublažavanju istih
 • posjedovati specifična  znanja o organizaciji i provođenju protektivne izolacije
 • posjedovati specifična znanja o organizaciji i provođenju  zdravstvene njege bolesnika prije, tijekom i nakon transplantacije koštane srži
 • posjedovati specifična znanja o terapijskim algoritmima boli
 • znati integrirati specifična znanja u provođenju skrbi bolesnika u terminalnom stadiju bolesti poštujući principe palijativne skrbi
 • posjedovati specifična znanja o organizaciji i provođenju palijativne skrbi
 • znati osnovna načela sigurne skrbi bolesnika u pripremi i provođenju dijagnostičkih postupaka
 • znati prevenirati i prepoznati komplikacije tijekom i nakon dijagnostičkog postupka
 • posjedovati znanje o održavanju dijagnostičke i dodatne  opreme
 • primjeniti relevantno znanje o dijagnostičkim i terapijskim postupcima
 • znati indikacije i kontraindikacije za dijagnostičke postupke
 • znati asistirati tijekom izvođenja endoskopske dijagnostike
 • znati asistirati tijekom izvođenja  dijagnostičkih postupaka invazivne i neinvazivne  dijagnostike
 • posjedovati znanje i vještine o samostalnom izvođenju neinvazivne kardiološke i pulmološke dijagnostike
 • posjedovati znanje i vještine o samostalnom izvođenju ultrazvučne dijagnostike srca
 • posjedovati znanje o postupcima s uzorcima za mikrobiološku, citološku, patohistološku  dijagnostiku
 • posjedovati znanje i vještine o dijagnostičkoj i dodatnoj opremi
 • znati primjenjivati načela asepse i sterilizacije u provođenju dijagnostičkih postupaka
 • posjedovati znanje o prevenciji bolničkih infekcija s naglaskom na internističke, pedijatrijske, kirurške djelatnosti,porodiljstvo i jedinice intenzivnog liječenja
 • posjedovati znanje o svojstvima, vrsti i primjeni dezinfekcijskih sredstava i antiseptika
 • posjedovati znanje o kriterijima za postavljanje dijagnoze bolničkih infekcija u bolesnika
 • znati prepoznati kritična područja visokog rizika za nastanak infekcija
 • znati odrediti stupanj rizika za prijenos infekcija
 • znati izraditi  postupnike  za prevecniju infekcija za sve vrste dijagnostičkih i terapijskih postupaka u bolnici na temelju internacionalnih i  nacionalnih  smjernica
 • sastavljanje  sustava za  praćenja specifičnih bolničkih infekcija, te upravljati primjenom
 • posjedovati specifična teoretska i praktična znanja iz područja zdravstvene njege gastroenteroloških bolesnika
 • posjedovati relevantna znanja za sudjelovanje u provođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka u gastroenteroloških bolesnika
 • posjedovati znanje o parenteralnoj i enteralnoj prehrani
 • posjedovati znanje o standardima provođenja postupaka u endoskopiji
 • posjedovati znanje o dijagnostičkim i terapijskim endoskopskim postupcima uključujući svrhu, indikacije, kontraindikacije, provedbu, rizike i komplikacije
 • posjedovati znanje o građi, funkciji, primjeni i mogućim pogreškama u funkcioniranju endoskopske opreme
 • posjedovati znanje o načelima dekontaminacije endoskopske opreme
 • posjedovati znanje o načelima sigurnosti  i očuvanju zdravlja bolesnika i zdravstvenih djelatnika u endoskopiji
 • posjedovati specifična znanja iz: suvremene organizacije neurološke službe; osnova različitih pristupa u neurologiji psihičkih poremećaja koji prate neurološke bolesti, epidemiologije neuroloških bolesti, te čimbenika koji utječu na njihov nastanak; načina sprječavanja ili suzbijanja poremećaja i neuroloških bolesti , društveno pravnog statusa neuroloških bolesnika i njihovih prava
 • posjedovati specifična znanja iz kliničkih područja neurologije, neurokirurgije, neuropedijatrije i neurorehabilitacije
 • posjedovati specifična praktična i teoretska  znanja iz područja zdravstvene njege neuroloških bolesnika
 • znati utvrditi potrebe neuroloških bolesnika i procjeniti prioritete njihovog  zbrinjavanja
 • znati provesti specifične intervencije iz djelokruga rada i ovlasti medicinske sestre
 • znati procijeniti uspješnost izvedenih intervencija, te pratiti opće pokazatelje uspješnosti liječenja i zdravstvene njege
 • znati komunicirati s neurološkim bolesnikom i članovima njegove obitelji
 • samostalno prakticirati terapijske metode u okviru kompetencija
 • komunicirati s udrugama bolesnika, centrima za socijalni rad, sestrama u javnom zdravstvu
 • provoditi mjere za unaprjeđenje zdravlja  u zajednici
 •  posjedovati znanje o etičkim, stručnim standardima
 • znati komunicirati s bolesnikom i članovima njegove obitelji
 • posjedovat će znanja za efikasno djelovanje u složenim multi- profesionalnim organizacijskim  kontekstima.
 • razvijati kritičko mišljenje
 • unapređivati timski rad , unapređivati interdisciplinarni timski pristup
 • u potpunosti koristiti informatičku tehnologiju
 • razvijati strategije za razvoj sestrinstva

Kompetencije završenih studenata

Profesionalna kompetencija u području kliničkog sestrinstva sastoji se od sljedećih skupina aktivnosti:

 1. Nadziranje i upravljanje kvantitetom i kvalitetom zdravstvene njege.
 2. Procjene , prikupljanjem, analize, sinteze i interpretacije  podataka.
 3. Planiranje zdravstvene njege prema standardima prakse, standardima procesa, standardima cilja.
 4. Provođenje zdravstvene njege
 5. Provođenje osnovne i specijalne zdravstvene njege
 6. Provođenje intervencija zdravstvene njege sukladno planu zdravstvene njege, dijagnostičkim i terapijskim algoritmima
 7. Planiranje i provođenje zdravstvene njege hematološko – onkološkog bolesnika prema standardima prakse
 8. Primjena kemoterapije i suportivne terapije prema terapijskim algoritmima
 9. Interpretacija dijagnostičkih parametara
 10. Prevencija i ublažavanje nus pojava kemoterapije
 11. Provođenje palijativne skrbi
 12. Kritičko analiziranje, evoluiranje i sinteza novih i kompleksnih informacija koje su relevantne za klinički rad
 13. Razvijanje inovativnih pristupa sestrinskoj praksi koja je usmjerna na bolesnika / korisnika
 14. Primjena etičkih principa i  načela sigurne skrbi  bolesnika
 15. Temeljito razumijevanje dijagnostičkih postupaka uključujući indikacije, provođenje,rizike i komplikacije
 16. Razlikovanje normalnih od patoloških struktura i funkcija ispitivanih organa
 17. Procjena, utvrđivanje problema, planiranje i provođenje zdravstvene njege bolesnicima podvrgnutim dijagnostičkim postupcima
 18. Priprema bolesnika za dijagnostičke postupke, provođenje zdravstvene njege prije, tijekom i nakon postupka
 19. Na razini asistencije sudjelovanje u provođenju endoskopskih dijagnostičkih postupaka, neinvazivne i invazivne  kardiološke dijagnostike, radiološke dijagnostike, nuklearne dijagnostike, ultrazvučne dijagnostike,elektrofiziološke dijagnostike
 20. Samostalno izvođenje ultrazvučne dijagnostike srca
 21. Utvrđivanje mogućih i/ili stvarnih komplikacija povezanih s dijagnostičkim postupkom, te adekvatno reagiranje
 22. Informiranje i edukacija bolesnika o dijagnostičkim postupcima
 23. Priprema i rukovanje instrumentima, opremom, uključujući provjeru funkcioniranja i rješavanje problema tijekom uporabe
 24. Održavanje i spremanje dijagnostičke opreme prema smjernicama, propisima, zakonu i uputama proizvođača
 25. Provođenje mjera zaštite za zdravstvene djelatnike, bolesnike i okolinu
 26. Provođenje dokumentacije
 27. Pridržavanje standarda kvalitete u provođenju dijagnostičkih postupaka
 28. Prevencija bolničkih infekcija s naglaskom na različite djelatnosti ( internističke, kirurške, pedijatrijske, porodiljstvo i jedinice intenzivnog liječenja )
 29. Izrada postupnika za prevenciju infekcija za sve vrste dijagnostičkih i terapijskih postupaka u bolnici
 30. Primjena postupnika, provođenje mjera kontrole
 31. Poznavanje kriterija za postavljanje dijagnoze bolničkih infekcija
 32. Poznavanje svojstva, vrste i primjene dezinfekcijskih sredstava i antiseptika
 33. Određivanje stupnja rizika za prijenos bolničkih infekcija
 34. Nadzor i kontrola medicinskog otpada
 35. Kontrola infekcija u okolini i predlaganje mjera za kontrolu izvora infekcije
 36. Provođenje kontrole (“audit”) primjene mjera prevencije bolničkih infekcija na različitim odjelima bolnice
 37. Koordiniranje aktivnosti  kontrole infekcija s drugim aktivnostima u programu sigurnosti liječenja
 38. Promocija zdravlja u zdravstvenoj ustanovi i u zajednici
 39. Sudjelovanje u procesu osiguranja kvalitete
 40. Iniciranje i vođenje promjena u praksi
 41. Planiranje i provođenje zdravstvene njege gastroenterološkog bolesnika prema standardima prakse
 42. Provođenje enteralne i parenteralne prehrane prema smjernicama
 43. Temeljito razumijevanje dijagnostičkih postupaka uključujući indikacije,   provođenje,rizike i komplikacije
 44. Razlikovanje normalnih od patoloških struktura i funkcija ispitivanih organa
 45. Procjena, utvrđivanje problema, planiranje i provođenje zdravstvene njege bolesnicima podvrgnutim endoskopskim dijagnostičkim postupcima
 46. Priprema bolesnika za dijagnostičke postupke, provođenje zdravstvene njege prije, tijekom i nakon postupka
 47. Na razini asistencije sudjelovanje u provođenju endoskopskih dijagnostičkih postupaka
 48. Utvrđivanje mogućih i/ili stvarnih komplikacija povezanih s dijagnostičkim postupkom, te adekvatno reagiranje
 49. Informiranje i edukacija bolesnika o dijagnostičkim postupcima
 50. Priprema i rukovanje instrumentima, opremom, uključujući provjeru funkcioniranja i rješavanje problema tijekom uporabe
 51. Održavanje i spremanje dijagnostičke opreme prema smjernicama, propisima, zakonu i uputama proizvođača
 52. Provođenje mjera zaštite za zdravstvene djelatnike, bolesnike i okolinu
 53. Provođenje dokumentacije
 54. Pridržavanje standarda kvalitete u provođenju zdravstvene njege gastroenterološkog bolesnika i  dijagnostičkih postupaka
 55. Procjena, utvrđivanje problema, planiranje i provođenje zdravstvene njege bolesnika oboljelih od neuroloških bolesti
 56. Planiranje i provođenje zdravstvene njege neuroloških bolesnika prema standardima prakse
 57. Prevencija i rješavanje komplikacija
 58. Provođenje edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka u provođenju zdravstvene njege neuroloških bolesnika

I  Osposobljenost za obavljanje poslova 
Diplomanti će u potpunosti biti osposobljeni za gore navedene kompetencije

II  Mogućnost nastavka školovanja
Diplomanti će moći nastaviti školovanje na drugim visokoškolskim ustanovama biomedicinskog usmjerenja , a čiji programi su velikim dijelom kompatibilni s programom završenog  studija , u zemlji i inozemstvu( diploma supplement ), a u skladu s zakonskim propisima  ( za doktorski studij )

Uvjeti upisa u višu godinu

Za upis u drugu godinu studija potrebno je imati ostvareno 45 ECTS bodova.

Vrh stranice