Studijski plan i programIshodi učenja [PDF]Dopusnica [PDF]


Pod utjecajem brzog razvoja tehnike i tehnologije, postavljeni su  vrlo visoki tehnološki standardi na svim područjima, pa tako i u području liječenja i zdravstvene njege bolesnika. Takve složene tehnološke procese potrebno je  pratiti  dobro razrađenom strategijom odgoja i obrazovanja zdravstvenih radnika, usmjerenom na područja bazičnih znanosti, humanističkih znanosti, te posebnim specijalnim područjima koja se bave uzrocima bolesti i njihovim sprječavanjem, kliničkom slikom, dijagnostikom, vrstama i načinima liječenja te procesima u zdravstvenoj njezi bolesnika.

Međunarodni savjet medicinskih sestara (ICN) definira medicinsku sestru kao osobu koja je završila program osnovnog općeg obrazovanja za medicinske sestre, a nadležni organ zemlje u kojoj je obrazovanje završeno izdaje joj dozvolu za samostalno obavljanje zdravstvene njege. Međunarodna organizacija rada definirala je profesionalnu medicinsku sestru kao osobu koja je obrazovana i osposobljena za obavljanje visoko složenih i odgovornih funkcija  s ovlaštenjem da ih samostalno obavlja. (ILO, 1977.).

Osnovna izobrazba u sestrinstvu u Europi i svijetu je formalno priznat program studija, u trajanju od 3 ili 4 godine.  Takav studij je  temelj za opću sestrinsku praksu, no obrazovanje na specijalnim i složenijim područjima zdravstvene njege zahtjeva nastavak formalnog obrazovanja. Takva  specijalizirana znanja mogu se steći samo na posebno organiziranim diplomskim specijalističkim studijima u trajanju od jedne do dvije godine.
Predstojeća reforma zdravstva u Hrvatskoj predviđa: kategorizaciju bolnica, kategorizaciju odjela, uspostavu sustava zdravstvenih standarda, mogućnost izbora različitih vrsta zdravstvenog osiguranja i dr., što će zahtijevati i bitno drugačiji profesionalni profil medicinskih sestara.

Posebna potreba u sustavu zdravstvene zaštite naše zemljej pokazala se za medicinskim sestrama koje imaju znanja iz područja upravljanja ljudskim resursima, organizacije zdravstvene njege, procesa i načina donošenja odluka, komunikacijskih vještina, upravljanja rizicima, poslovne etike i dr.  Sestrinstvo kao samostalna profesija, mora obrazovati  kadrove koje će u potpunosti samostalno upravljati i organizirati sve procese u zdravstvenoj njezi. Danas u razvijenom svijetu  medicinske sestre su članovi  upravljačkih tijela u  zdravstvenim organizacijama, i zadužene su za organizaciju, upravljanje i kontrolu rada medicinskih sestara, te sudjeluju u svim oblicima planiranja razvoja i donošenja strateški važnih odluka za radnu organizaciju. 

Opće informacije

Nositelj studija
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Naziv studija i stručni naziv
Diplomski specijalistički studij – Menadžment u sestrinstvu

Trajanje obrazovanja
2 godine ( IV semestra )

Uvjeti upisa
Završen program stručnog studija sestrinstva u trajanju  od  tri godine. Položen stručni ispit. Znanje engleskog jezika i  rada na računalu. Relevantno profesionalno iskustvo je prednost, ali nije uvjet.

Opis zvanja i poslova

Opis zvanja i poslova

Medicinske sestre radit  će :

 • na poslovima upravljanja i organizacije u području zdravstvene njege u svim segmentima i na  svim razinama zdravstvene zaštite
 • na poslovima analize, sinteze i evaluacije u svrhu unapređenja ukupnih strateških ciljeva zdravstvene organizacije
 • na procjeni potreba zdravstvene organizacije u onom djelu koji se odnosi na sestrinstvo, razvoju najboljih strategija razvoja, utvrđivanju prioriteta, upravljanju, koordiniranju i evaluiranju zdravstvene njege u različitim situacijama i na različitim radnim mjestima
 • na poslovima voditelja zaduženih za promjene unutar društvene zajednice u svrhu promicanja zdravlja i najboljih  standarda sestrinske prakse
 • donosit će odluke vezane uz procese u zdravstvenoj njezi u uobičajenim ali i u nepredviđenim okolnostima ( upravljati situacijama rizika )

Ostale informacije

Ciljevi obrazovanja

Opći ciljevi: 
-Pripremiti studente da sposobno i odgovorno obavljaju funkciju organiziranja i upravljanja u sestrinstvu, zasnovanu na etičkim postavkama, te ga usmjeriti u stalno obnavljanje znanja i praćenje najnovijih dostignuća.
-Osposobiti studenta da obavlja poslove iz područja organizacije i upravljanja na različitim radnim mjestima koja su predviđena razinom obrazovanja. Znanja potrebna za upravljanje i organizaciju potrebno je razvijati kroz stručni i znanstveni rad, kako bi se postigli najviši standardi prakse.
-Osposobiti studenta sa timski rad i suradnju  sa svim stručnjacima uključenim u sve oblike organizacije i upravljanja u sustavu zdravstvene zaštite
Student mora dobiti najvišu razinu obrazovanja, integrirana znanja iz teorije i prakse, kako bi se mogao profesionalno razvijati kroz različite oblike cijeloživotnog obrazovanja

Specifični ciljevi:

Kod studenata razvijati:

 • specifična znanja, vještine i stavove potrebne za rad u sustavu upravljanja i organizacije u sestrinstvu
 • znanja, vještina i stavove za mogućnost dobre procjene potreba zdravstvene organizacije ili njenog posebnog djela/sestrinstva, za izbor najbolje strategije razvoja, upravljanja, koordinacije i  evaluacije zdravstvene njege u različitim situacijama, i na različitim radnim mjestima.
 • znanja, sposobnosti i stavove potrebne za rad na promjenama  unutar  društvene zajednice u svrhu promicanja zdravlja  i kvalitete zdravstvene njege
 • vještinu kritičke analize, sinteze i evaluacije  poslova vezanih uz organizaciju i upravljanje
 • razvijati sposobnost donošenja odluka u/ ili o postupcima u zdravstvenoj njezi u nepredviđenim okolnostima
 • sposobnosti prepoznavanja i određivanja prioriteta kod složenih problema, te pronalaženja mogućih putova za njihovo rješavanje

Mjesta održavanja nastave

Teoretska nastava:

 1. Zdravstveno veleučilište, Zagreb
 2. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 3. Škola narodnog zdravlja ” Andrija Štampar”, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 4. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Praktična nastava:

 1. KBC Zagreb, Zagreb
 2. KB Dubrava, Zagreb
 3. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zagreb
 4. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
 5. Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, Zagreb
 6. Pliva – istraživanje i razvoj d.o.o.,Zagreb

Uvjeti i sredstva za održavanje nastave
Nastava se održava u predavaonicama i kabinetima  Zdravstvenog veleučilišta, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Škole narodnog zdravlja”Andrija Štampar. U nastavi se koristi multimedijski pristup. Obavezni su 2-3 posjeta ustanovama s najboljim standardima sestrinske prakse u zemlji i inozemstvu.

Načini praćenja uspješnosti izvođenja programa
Evaluacija nastave i evaluacija rada nastavnika prema posebno izrađenim upitnicima koje popunjavaju polaznici studija.

Uvjeti upisa u višu godinu

Za upis u drugu godinu studija potrebno je imati ostvareno 45 ECTS bodova.

Vrh stranice