Metode prikupljanja i analize podataka
Kratica: MPAPSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 30(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Damir Lučanin
Izvođači: V. pred. dr. sc. Damir Lučanin ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Istraživački pristup; pregled istraživačkog procesa, izvori i vrste podataka, podaci o javnom zdravstvu, vrste mjernih skala, karakteristike mjernog postupka, sustavno promatranje liste označavanja i skale procjene, intervju, ankete, upitnici i testovi, osnovni pojmovi vjerojatnosti, aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost, standardna devijacija i koeficijent varijabilnosti, pogreška aritmetičke sredine, normalna raspodjela, standardizirani rezultati (z-vrijednosti), statistička značajnost razlike između raznih grupa podataka (t-test i Hi2 - test za različite vrste podataka); povezanosti među podacima - korelacija, izvori stručne literature, oblikovanje stručnih izvještaja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Petz, B. Statistika za praksu. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1994. Lučanin, D., Kostović, M., Petrak, O. Metode prikupljanja i analize podataka ? nastavni tekstovi iz metodologije. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2002.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže