Metode prikupljanja i analize podataka
Kratica: MPAPSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 30(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Damir Lučanin
V. pred. Olivera Petrak
Izvođači: V. pred. dr. sc. Damir Lučanin ( Metodičke vježbe )
V. pred. Olivera Petrak ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Istraživački pristup; pregled istraživačkog procesa, izvori i vrste podataka, podaci o javnom zdravstvu, vrste mjernih skala, karakteristike mjernog postupka, sistematsko promatranje liste označavanja i skale procjene, intervju, ankete, upitnici i testovi, osnovni pojmovi vjerojatnosti, aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost, standardna devijacija i koeficijent varijabilnosti, pogreška aritmetičke sredine, normalna raspodjela, standardizirani rezultati (z-vrijednosti), statistička značajnost razlike između raznih grupa podataka (t-test i Hi2 - test za različite vrste podataka);, povezanosti među podacima - korelacija, izvori stručne literature, oblikovanje stručnih izvještaja.
Uvjeti polaganja : -obvezatno prisustvovanje predavanjima i vježbama
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Petz, B.: Statistika za praksu, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, 1994.
2. Lučanin, D., Kostović, M., Petrak, O., Metode prikupljanja i analize podataka - nastavni tekstovi iz metodologije, Zagreb, Visoka zdravstvena škola, 2002.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže