Higijena i socijalna medicina (2)
Kratica: HISMSE Opterećenje: 60(P) + 30(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Luka Kovačić
Izvođači: V. pred. Gordana Pajan-Lehpaner ( Predavanja, Seminar )
Prof. dr. sc. Luka Kovačić ( Seminar )
Opis predmeta: I dio -socijalna medicina
Socijalna medicina - definicija, povijesni razvoj; zdravlje - definicije, činitelji koji utječu na zdravlje, "Zdravlje za sve"; unapređenje zdravlja; zdravstvene potrebe i zdravstveni zahtjevi; zdravstveno stanje stanovništva; populacijska dinamika; demografska obilježja i zdravstvene potrebe, populacijska politika; socijalne potrebe i socijalna zaštita; samozaštita, suzaštita; zdravstvena zaštita, razine zdravstvene zaštite; zdravstvena politika i ciljevi zdravstvene zaštite; ugrožene grupe i činitelji rizika.
Socijalni procesi i čimbenici koji djeluju ili određuju ponašanje (kultura, obitelj, socijalizacija itd.); pojave i odnosi koji vladaju u području zdravstva i medicine s naglaskom na specifičnost društvenih odnosa koji se uspostavljaju u procesu zadovoljavanja zdravstvenih potreba; specifičnosti međuljudskih interakcija u području zdravstva; metode društvene intervencije na području socijalne sigurnosti; nezaposlenost i zdravlje; izloženost iznadprosječnim rizicima po život i zdravlje u obavljanju profesionalnih aktivnosti; kriza suvremene etatizirane medicine; medikalizacija ljudskog života; alternativne medicine.
II dio - ekologija
Utjecaj okoline na zdravlje; voda - voda u zaštiti zdravlja, vrste voda, vodoopskrbni uređaji, opskrba vodom, analiza vode; zrak - faktori mikroklime, onečišćenja; tlo- važnost za zdravlje, socijalno značenje; prehrana, važnost za zdravlje, higijenska ispravnost namirnica, ocjena stanja ishranjenosti; otpadne tvari - načela uklanjanja, uređaji za dispoziciju otpadnih voda te suhih i krutih tvari; stanovanje i naselje; higijena kupališta i bazena; higijena prostora u organizacijama zdravstva.
III dio - organizacija
Sustav zdravstvene zaštite; organizacija zdravstvene zaštite u nas i u svijetu; programi i planovi rada; planiranje zdravstvene zaštite; zdravstvena djelatnost i metode rada; mjere zdravstvene zaštite; sistematski pregled za pravodobno otkrivanje bolesnika; prava i dužnosti građana u zdravstvenoj zaštiti; zdravstveno osiguranje; zdravstveno zakonodavstvo; ekonomika zdravstva; organizacija i rukovođenje zdravstvenim ustanovama; prikaz i ocjena rada u sustavu zdravstvene zaštite; stručni nadzor; organizacija zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama.
Zdravstvena i medicinska statistika, zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove, timski rad u zdravstvu, zdravstveni menadžment, privatna praksa i javno-zdravstvena služba.
Uvjeti polaganja : -prisustvovanje predavanjima i seminarima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Jakšić, Ž., Kovačić L. i sur.: Socijalna medicina, Zagreb: Medicinska naklada 2000.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže