Neurologija
Kratica: NEURSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Stjepan Turek
Izvođači:
Opis predmeta: Građa, organizacija i funkcija živčanog sustava, neurološki dijagnostički postupci, neurološki simptomi i sindromi, psihosomatika, glavobolje, neurološke bolesti, rehabilitacija neuroloških bolesnika, organizacija neurološke skrbi.
Uvjeti polaganja : -prisustvovanje predavanjima
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Brinar, V. i sur. Neurologija. Zagreb: Školska knjiga, 1994.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže