Pedijatrija (2)
Kratica: PEDISE Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: dr. sc. Josip Grgurić
Izvođači: dr. sc. Josip Grgurić ( Seminar )
Opis predmeta: Konvencija o pravima djeteta, rast i razvoj djeteta, nedonošče, neuromotorni razvoj i odstupanja, genetske bolesti i genetsko savjetovalište, prirodna prehrana djeteta, nadohrana i umjetna prehrana djeteta, cijepljenje i kontraindikacije, poremećaji psihosocijalnog razvoja, bolesti bubrega i mokraćnih putova, akutne respiracijske bolesti, konvulzivna stanja u djece, akutne i kronične dijarealne bolesti u djece, tuberkuloza, cistična fibroza i astma u djece, endokrine i metaboličke bolesti, najčešće ortopedske anomalije u djece, anomalije vida i sluha, otrovanja i druga hitna stanja u djece.
Uvjeti polaganja : -obvezatno prisustvovanje predavanjima i seminarima
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Mardešić, D. i sur. Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga, 2000. (odabrana poglavlja)
2. Švel, I. Grgurić, J. Zdravstvena zaštita djece. Zagreb: Školska knjiga, 1996.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže