Psihijatrija
Kratica: PSIHSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Miro Jakovljević
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod u psihijatriju. Osnove psihopatologije. Duševni poremećaji organskog podrijetla. Mentalni i bihevioralni poremećaji uslijed upotrebe psihoaktivnih tvari. Shizofrenija, Shizotipni i drugi sumanuti poremećaji. Afektivni poremećaji i poremećaji raspoloženja. Poremećaj osobnosti. Neurotski poremećaj izazvani stresom i somatoforni poremećaji. Mentalna retardacija. Poremećaji psihološkog razvoja. Bihevioralni i emocionalni poremećaji u dječjoj dobi i adolescenciji. Osobitosti dječje i adolescentne psihijatrije. Urgentna stanja u psihijatriji. Osnove psihodinamske psihijatrije. Suvremena organizacija psihijatrijske službe. Osnove sociodinamske psihijatrije. Osnove biologijske psihijatrije. Psihofarmakoterapija. Društveno-pravni status duševnih bolesnika i njihova prava.
Uvjeti polaganja : Prisustvovanje predavanjima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jakovljević, M. (ur). Psihijatrija za studente Više medicinske škole. Samobor: A. G. Matoš, 1995.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže