Završna stručna praksa
Kratica: ZSPRSE Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 180(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sonja Kalauz
Izvođači:
Opis predmeta: Prakticiranje sestrinskih vještina (procjena, planiranje, intervencije, evaluacija, komunikacija - individualna i grupna i dr.)
Završna praksa odvija se u jednom kliničkom nastavnom radilištu prema izboru studenta i jednom radilištu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Tema završnog rada vezana je na završnu praksu i izabire se iz jednog od odabranih područja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže