Klinička medicina II
Kratica: KLM2SE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Andrea Cvitković Roić
Izvođači: dr. sc. Josip Grgurić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Zora Zakanj ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Vlasta Đuranović ( Predavanja )
Opis predmeta: PEDIJATRIJA
U kolegiju su posebno istaknuta razvojna doba djeteta od začeća, antenatalnog i postnatalnog perioda do adolescencije. Prihvatiti tezu da je prema Konvenciji o pravima djeteta definirana dob djeteta do 18 godina.
Pored normalnog razvoja i odstupanja, posebno se razmatra pristup i pomoć bolesnom djetetu u smislu kako rano prepoznati bolest, odnosno spriječiti daljnji nastavak komplikacija i posljedica.
Naglašava se važnost komunikacije i uvažavanja djeteta i njegovih roditelja u prevenciji i liječenju djece te stvaranju pozitivnog ozračja u institucijama koje pružaju zdravstvenu skrb djeci (ambulante i bolnice).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mardešić,D. i sur. Pedijatrija, Školska knjiga, Zagreb, 2000. ? odabrana područja
2. Švel,I. i Grgurić, J. Zdravstvena zaštita djece, Školska knjiga, Zagreb, 1996. ? odabrana područja
Preporučena literatura:
3. Švel,I. i Grgurić, J. Zdravstvena zaštita kronično bolesnoga djeteta, Barbat, Zagreb, 1998 - odabrana područja
4. Audy ? Kolarić, Lj i sur. Hitna stanja u pedijatriji, Školska knjiga, Zagreb,2001 ? odabrana područja
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže