Klinička medicina IV
Kratica: KLM4SE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mirjana Grubišić Ilić
Izvođači:
Opis predmeta: MENTALNO ZDRAVLJE I PSIHIJATRIJA
Uvod u psihijatriju, osnove psihopatologije, duševni poremećaji organskog podrijetla, mentalni i bihevioralni poremećaji kao posljedica uporabe psihoaktivnih tvari. Shizofrenija, shizotipni i drugi sumanuti poremećaji, afektivni poremećaji i poremećaji raspoloženja, poremećaj osobnosti, neurotski poremećaj kao posljedica izloženosti stresu. Mentalna retardacija, poremećaji psihološkog razvoja, bihevioralni i emocionalni poremećaji dječje dobi i u adolescenciji. Urgentna stanja u psihijatriji. Suvremena organizacija psihijatrijske službe. Osnove različitih pristupa u psihijatriji, psihofarmakoterapija. Društveno pravni status duševnih bolesnika i njihova prava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jakovljević, M. i sur.: Psihijatrija za zdravstvene studije. ProMente, Zagreb,2005.
Preporučena literatura:
2. Moro, LJ., Frančišković, T. ?Psihijatrija? Udžbenik za više zdravstvene studije; i suradnici; Udžbenici Sveučilišta u Rijeci, 2004.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže