Klinička medicina V
Kratica: KLM5SE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ino Husedžinović
Prof. dr. sc. Stjepan Barišin
Izvođači: Pred. Nikola Bradić ( Predavanja )
Opis predmeta: ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNO LIJEČENJE
Osnove anesteziologije; Osnove fiziologije; Patofiziologija internističkih i kirurških bolesnika; Hitna stanja u predhospitalnim uvjetima; Hitna stanja u hospitalnim uvjetima; Osnove reanimacije (BLS protokol); Osnove liječenja vitalno ugroženih bolesnika; Monitoring i mehanička ventilacija bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Husedžinović, I., Barišin, S. Skripta iz urgentne medicine (hitna stanja) 1998.
2. Valent, V. Urgentna medicina ? prehospitalni postupak 1995.
3. Husedžinović, I. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja ?Anestezija kardijalnog bolesnika u općoj kirurgiji? 2003.
Preporučena literatura:
4. Handley AJ, Monsieurs KG, Bossaert LL. Smjernice 2000. za Osnovno održavanje života odraslih (Adult Basic Life Support) Europskog vijeća za resuscitaciju (ERC). Resuscitation 2001; 48: 199-205.
5. Hinds CJ, Watson D. Intensive Care, 2nd
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže