Kliničke vježbe zdravstvene njege II
Kratica: KVZ2SE Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 120(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Vesna Turuk
Izvođači: Tanja Batistić bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Marijana Benković bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Dragica Beštak bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Zlata Bradovski bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Milena Fiket dipl. med. tech ( Kliničke vježbe )
Ivana Horvat bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Davorka Jelačić bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Vesna Otmačić bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Pred. Štefanija Ozimec Vulinec ( Kliničke vježbe )
Mira Pavličić bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Sanja Piškor bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Jasminka Radman bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Martina Trnčević bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Ljubica Vulje bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Marina Ćićak Novak bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Dijana Žuljević bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Opis predmeta: Tijekom kliničkih vježbi student/ica primjenjuje stečeno teorijsko znanje i vještine iz kolegija Zdravstvena njega djeteta na području pedijatrije, Zdravstvene njege majke i novorođenčeta te Zdravstvene njege odraslih I.
Zdravstvena njega zdravog djeteta, procjena rasta i razvoja novorođenčeta, psihički i fizički razvoj djeteta, zdravstvena njega djeteta sa hematološkim, nefrološkim, gastroenterološkim, kardiološkim, pulmološkim, neurološkim, endokrinološkim poremećajima, zdravstvena njega nedonošenog djeteta u inkubatoru, psihička i fizička priprema djeteta za pojedine medicinsko ? tehničke zahvate: biopsija jetre, urodinamika, mikciona cistouretrografija, cistoskopija, UZV bubrega, holter, EKG, te hitna stanja u pedijatriji.
Zdravstvena njega trudnice s fiziološkom trudnoćom, zdravstvena njega trudnice s patološkom trudnoćom, psihička i fizička priprema trudnice za medicinsko tehničke zahvate ? amnioskopija, amniocenteza, ultrazvuk, zdravstvena njega rodilja, zdravstvena njega babinjača, zdravstvena njega babinjača nakon operativno dovršenog porođaja, zdravstvena njega novorođenčeta.
Zdravstvena njega odraslih I: provođenje procesa zdravstvene njege kod internističkih, infektoloških i neuroloških bolesnika. Priprema bolesnika za terapijske i dijagnostičke postupke, Mantoux test, EKG, priprema lijeka za i.v. primjenu, priprema i primjena infuzijskih otopina (infuzijske pumpe), priprema i primjena transfuzije, uvođenje i održavanje nazogastrične sonde, uzimanje materijala za mikrobiološke pretrage.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ozimec, Š. Zdravstvena njega infektoloških bolesnika (nastavni tekstovi), Zagreb, Visoka zdravstvena škola, 2000.
2. Ozimec, Š. Zdravstvena njega internističkih bolesnika (nastavni tekstovi), Zagreb, Visoka zdravstvena škola, 2000.
3. Sedić, B, Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (nastavni tekstovi), Zagreb, Visoka zdravstvena škola, 2000.
4. Turuk, V. Zdravstvena njega djeteta (nastavni tekstovi), Visoka zdravstvena škola,2004.
5. Turuk, V., Zdravstvena njega majke i novorođenčeta, nastavni tekstovi, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2004
Preporučena literatura:
6. Dickason, Elizabeth J, Olsen M. Maternal ? infant nursing care, The C. V. Mosby Company, 1990.
7. Broadwel ? Jackson.D, Saunders .B. R, Child Healt nursing , a comprehensive aproach to the code of children and their familes. J. B. Lippincot comp, Philadelphia 1993,
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže