Zdravstvena psihologija
Kratica: ZDPSSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mladen Havelka
V. pred. Zrinka Pukljak-Iričanin
Izvođači: Prof. dr. sc. Mladen Havelka ( Metodičke vježbe )
V. pred. Zrinka Pukljak-Iričanin ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Definicija zdravstvene psihologije, mogućnosti primjene psiholoških znanja i vještina u očuvanju zdravlja, dijagnostici, liječenju bolesti i rehabilitaciji, uloga zdravstvene psihologije u povećavanju učinkovitosti zdravstvene prakse i uštedama zdravstvenih sredstava, suvremeni cjeloviti biosociopsihološki pristup u sestrinstvu, oblici zdravstvenog ponašanja i zdravstvenog savjetovanja, utjecaj psihičkih stanja na nastanak tjelesnih bolesti, psihološki stres i bolesti, osnovni pojmovi psihoneuroimunologije, načini suzbijanja učinaka stresa na zdravlje, psihičke reakcije na tjelesne bolesti, problemi psihološke prilagodbe na boravak u bolnici, načini ublažavanja straha i tjeskobe tijekom bolesti, psihološke reakcije na teške ozljede, psihološki problemi invalida i načini prilagodbe na invaliditet, psihološki mehanizmi boli, psihološki činioci koji djeluju na bol, psihološke metode terapije boli, psihološki problemi umirućih bolesnika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Havelka, M. : Zdravstvena psihologija. Naklada Slap, Jastrebarsko, (1998.)
Preporučena literatura:
2. Sarafino, E.P. : Health Psychology: Biopsychosocial Interactions.Wiley and Sons, New York, (1998.)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže