Film i obrada
Kratica: FIOBRG Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Igor Čikara
Izvođači: Pred. mr. sc. Tomislav Krpan ( Predavanja, Seminar )
V. pred. mr. sc. Zoran Klanfar ( Seminar )
Opis predmeta: ? Struktura radioloških foto-materijala ovisno o vrsti namjeni i formi
? Proizvodnja, pakiranje, čuvanje i korištenje foto-materijala
? Specifične senzitometrijske karakteristike filmova i foto-papira
? Ovisnost kvalitete radiološkog prikaza o senzitometrijskim karakteristikama i njihov utjecaj na ekspoziciju
? Kategorizacija, uvjeti korištenja i specifična vrijednost pojedinih vrsta radioloških filmova
? Teorija i praksa foto-kemijskog procesa
? Način nadgledanja fotokemijske obrade filmova
? Teorijski i praktični aspekti automatske strojne obrade eksponiranih filmova
? Dokumentacijska, tehnička i dijagnostička kvaliteta radiološke snimke
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Klanfar, Z. Film i obrada. - udžbenik u pripremi
2. Petrovčić, F. Radiografski proces, Zagreb: Visoka zdravstvena škola u Zagrebu, 1978.
Preporučena literatura:
3. Priručnici fotografije
4. Priručnici o fotokemijskoj obradi filma
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže