Primjena računala u slikovnim tehnikama
Kratica: PRSTRG Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tomislav Bokulić
Izvođači: Prof. dr. sc. Tomislav Bokulić ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Kolegij je podijeljen u tri veće tematske cjeline od kojih prva pruža osnovna znanja o građi računala, perifernih jedinica povezanih s računalom i njihovu načinu rada, operativnim sistemima, značenju programskih jezika, razvoju računala i povezanosti računala i sistema za prihvat i obradu digitalnih slika različitih modaliteta.
U drugom se dijelu iznose temelji obrade i analize digitalnih slika, u formalnom (matematičkom) smislu, te o ulozi i načinima primjene računala u te svrhe.
Treći dio predavanja odnosi se na upoznavanje sa stvarnim sistemima za prihvat i obradu digitalne slike poput: statičkih i dinamičkih studija u nuklearnoj medicini, prihvata projekcija u jednofotonskoj računalnoj emisijskoj tomografiji (SPECT) i rekonstrukcije slike, prihvata i rekonstrukcije slike u transmisijskoj računalnoj tomografiji (CT), elementima digitalnih fluorografskih sistema, računalne radiografije, digitalne suptrakcijske angiografije (DSA) i konačno osnovnim elementima pozitronske emisijske tomografije (PET).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Skripta: tri dijela- Uvod u računala; Obrada digitalne slike; Primjenjene oslikavajuće tehnologije
2. Mikroračunala, Školska knjiga, Zagreb,1991.
3. Uvod u osobna računala, Z. Vistrička, Zagreb 1992.
4. Nuklearna medicina, urednici Z.Kusić, D. Ivančević, D. Dodig.
5. Applied Imaging Technology, JCP Heggie, NA Liddell, KP Maher. 2001, St. Vincent's Hospital Melbourne.
6. English R.J., Brown S.E. : Single-photon emission computed tomography: A primer , The Society of Nuclear medicine 1986, 136 Madison Avenue, NY 10016.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže