Osnove radne terapije
Kratica: OSRTSE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: V. pred. Vjeročka Šantek ( Predavanja, Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Povijesni razvoj radne terapije u Hrvatskoj i svijetu. Hrvatske, evropske i svjetske organizacije radne terapije (HURT, ENOTHE, COTEC, WFOT).
Uloga, područje rada i funkcija radne terapije unutar transdisciplinarnog profesionalnog konteksta. Filozofija radne terapije. Modeli i pristupi u radnoj terapiji; terminologija u radnoj terapiji; termin okupacije i aktivnosti i njihova važnost u radnoj terapiji. Briga za očuvanje vlastitog zdravlja unutar terapijskog procesa. Uvod u problemski pristup rješavanju zadataka. Profesionalno ponašanje..
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šimunović, D. Odabrana poglavlja iz radne terapije. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 1998.
2. Šantek ,V.:Radnoterapijske aktivnosti .Zagreb. Zdravstveno veleučilište ,2006.2
Preporučena literatura:
3. Hagedorn, R.: Occupational therapy: foundations for practice; Models, frames of reference and core skills. London: Churchill Livingstone, 1992.
4. Hagedorn, R.: Tools for practice in OT- A structured approach to core skills and processes. London: Churchill Livingstone, 2000.
5. Cutler, S.: Psychosocial occupational therapy ? A holistic approach. Singular Publ. Group, 1998.
6. Levin, J. E., Reed, C.A.: Creative problem solving in occupational therapy, Lippnicott,1998
7. Wilcock, A. A.: An occupational perspective of health. USA: Slack, 1998
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže