Komunikacijske vještine
Kratica: KOV6151L Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 30(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Damir Lučanin
V. pred. Lada Perković
Izvođači: Pred. Janko Babić ( Metodičke vježbe )
Morana Bilić dipl. psih. ( Metodičke vježbe )
V. pred. dr. sc. Damir Lučanin ( Metodičke vježbe )
V. pred. Lada Perković ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Definicija komunikacije, oblici verbalne i neverbalne komunikacije, preventivna, dijagnostička i terapijska uloga komunikacije s pacijentom i njegovom obitelji, načela uspješne komunikacije, uloga suosjećanja i empatije u komunikaciji s bolesnicima, načela individualne i grupne komunikacije, uzroci preslabe komunikacije medicinske sestre i bolesnika, utjecaj komunikacije na pridržavanje zdravstvenih savjeta i uputa, mogućnosti unapređenja komunikacije, načini prevladavanja komunikacijskih prepreka, komunikacija s bolesnicima u pojedinim psihičkim stanjima (depresivni bolesnik, tjeskobni bolesnik, hipohondrični bolesnik, agresivni bolesnik, bolesnik koji trpi jaku bol, bolesnik sa samoubilačkim tendencijama, umirući bolesnik) načini priopćavanja loših vijesti, način provođenja psihološke pripreme na invazivne i operativne zahvate, komunikacija s obitelji bolesnika u situacijama akutnih ozljeda i teških kroničnih bolesti, komunikacija s obitelji umrlog bolesnika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kathleen K. Reardon (1998.): Interpersonalna komunikacija ? Gdje se misli susreću, Zagreb, ?Alineja
2. Havelka M. (1998.): Zdravstvena psihologija, Jastrebarsko, ?Naklada Slap?; - 2. Poglavlje: (od 27. do 42. stranice)
Preporučena literatura:
3. Knapp, H. (2007): Therapeutic Communication: Developing Professional Skills. Sage Publications
4. Williams, D. (1997): Communication Skills in Practice: A Practical Guide for Health Professionals. Jessica Kingsley Publishers
5. Servellen, Van, G.M. (1997): Communication Skills for the Health Care Professional: Concepts and Techniques
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže