Financiranje i ekonomika zdravstva
Kratica: FEZDSESM Opterećenje: 45(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 30(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Ivan Markotić
Izvođači: Pred. Ivan Markotić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Zdravstvena politika s osnovama ekonomike; osnove zdravstvenog osiguranja, važnost
procjene i regulative u promicanju javnog zdravstva, bolničkih integracija, costeffectiveness
analiza, implikacija rasta na opskrbljivače u zdravstvenoj skrbi i reforma
zdravstvenog sustava.
Financijsko planiranje i management/ praćenje i i izvještavanje o financijskim učincima;
organizacija, projiciranje i planiranje tih učinaka na buduće operativne periode.
Uloga bolnica, liječnika, medicinskih sestara, različitih sustava organiziranja i financiranja
skrbi (kao tradicionalni cijena-za-uslugu, sustav zdravstvenog osiguranja, nacionalna
zdravstvena služba), ciljeva i rješenja organizacijskog tipa, nasljeđenih organizacijskih
oblika, izvedbu operativnih jedinica, razumijevanje zašto je izvedba takva, uobličavanje
novih ili unapređivanje postojećih operativnih procedura s kompetitivnim prednostima,
kreiranje kratkoročnih i dugoročnih odluka koje utječu na provedbu. Polaznici će učiti
karakterne analize, tipove procesa, produktivne analize, razvoj i korištenje kvalitativnih
standarda, te ulogu operativnih strategija u korporativnoj strategiji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Elias Mossialos and Julian le Grand. Health Care and Cost Containment in the European Union, The London School of Economics and Political Science; Ashgate Publishing Limited England and Ashgate Publishing Company USA.
2. Health Care Systems in Transition. European Observatory on Health Care Systems. Croatia, 1999.
3. Arnold Birenbaum. Managed Care Made in America; Praeger Publishers - Greenwood Publishing Group, Inc. 1997.
4. Robert Boissoneau. Health Care Organization and Development; An Aspen Publication, 1986
Preporučena literatura:
5. Stjepan Orešković. New Priorities for Health Sector Reform in Central and Eastern Europe; Croatian Medical Journal 1998;39:225-233.
6. Chantal T. Dorange, Muriel Haim-Nemerson. Health Targets as an Instrument for Improving the Rational Framework of Healthcare Decisions; Croatian Medical Journal 1988; 39: 332-338.
7. M. F. Drummond. Principles of Economic Appraisal in Health Care; University Press, 1984.
8. Prabhat Iha, Kent Ranson, Jose Luis Bobadilla. Measuring the Burden of Disease and the Cost-Effectiveness of Health Interventions: A Case Study in Guinea. The World Bank, Washington D.C, 1996.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže