Upravljanje rizicima
Kratica: UPRZSESM Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Bojan Biočina ( Metodičke vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Koncepcija rizika u zdravstvu, zrcalna slika rizik- kvaliteta zdravstvene usluge; kvaliteta sa svojim osnovnim sastavnicama ( rezultat , zadovoljstvo , trošak) , sigurnost sa temeljnim sastavnicama ( događaj, trend ) sa metodama mjerenja rizika prisutnih u procesu liječenja , mjere kontrole faktora rizika. Osnovni tipovi rizika( medicinski , pravni, te troškovni rizik) Definicija rizika ( matematička i statistička), Rizik u zdravstvenoj njezi , Pojam i definicija sigurnosti, Kvaliteta - definicija , metode mjerenja i evaluacije kvalitete, Osnovni alati u mjerenju kvalitete - signal i trend analiza , sentinel event , root cause analisys, Mjerenja rezultata zdravstvene njege kao osnov procjene rizika , Rizik u zdravstvenoj njezi - podjela i načini kontrole, Pravni rizik -zdravstveni sustavi u pravnom okruženju , Troškovni rizik - metode kontrole troškova Medđunarodni sustavi kvalitete u kontroli rizika , Informatika u managementu rizika u zdravstvu , Međunarodne udruge i on-line edukacija , Iskustva i standardi EU.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Swansburg C. Russel. Introductory Management and Leadership for nurses;Jones nad Bartlett Publisher, Sudbury, 1998. ( 629 - 716 )
2. Woolhandler S., Himmelstein D.U., Labar B., Lang S.: Transplanted technology: Third world optionsand first world science, New Engl J Med, 317:504-506, 1987.
3. Platt MJ, Alfirević Z, Mclaughlin PJ. The 'Critical thinking Module'-a grant proposal simulation exercise. Med Educ 2000; 34:951-2
Preporučena literatura:
4. Brocklehurst P, Elbourne D, Alfirević Z. Role of external evidence in monitoring clinical trials: experience from a perinatal trial. BMJ 2000; 320: 995-8..
5. Michael Morgan. Making Innovation Happen. Kogan Page, 2001..
6. Frances Cairncross. The Death of Distance, How the Communications Revolution Will Change Our Lives; The Orion Publishing Group Limited, Orion House, 1997.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže