Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj njezi
Kratica: UKZNSESM Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Sonja Kalauz ( Metodičke vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Kroz nastavu ovog predmeta studenti će steći osnovna i napredna znanja o koncepciji kvalitete u zdravstvu, odnosno o zrcalnoj slici rizika- kvalitete zdravstvene usluge.Biti će razjašnjeni temeljni pojmovi kao što su kvaliteta sa svojim osnovnim sastavnicama
( rezultat , zadovoljstvo , trošak) , medjunarodni sustavi kvalitete;osnovni alati u mjerenju kvalitete ? signal i trend analiza , sentinel event , root cause analisys;informatika u sustavu praćenja kvalitete u zdravstvu , međunarodne udruge i on-line edukacija , iskustva i standardi EU.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Swansburg C. Russel. Introductory Management and Leadership for nurses;Jones nad Bartlett Publisher, Sudbury, 1998. ( 629 - 716 )
2. Kirk R.: The Big Picture; Total Quality Management an Continous Quality improvement, Journal of Nursing Administration, 1992. ( 24 - 31
3. W.E. Deming: out of the Crisis, Cambridge, Mass, MIT Press, 1986.
4. Comprenhesive Accreditation Manual for Hospital, updated 1998,TX 36
Preporučena literatura:
5. Using Standards and Indicators to Measure and Improve Performance,Comprenhesive Accreditation Manual for Hospital,Oakbrook Terrace, III,JCAHO,1997. US 1-1, US - 1-8
6. Higgins M, McCaughand D., Carr Hill M.: Assessing the Outcomes of Nursing care; JNA, 1992 561-568
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže