Izrada diplomskog rada
Kratica: IZDRSESM Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 150(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: Diplomski rad, bez obzira na odabranu temu, je zbir znanja i vještina koje je student
usvojio tijekom studija i koje treba primijeniti pri izradi istog/ istraživanje
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže