Biomehanika
Kratica: BIMEFTSF Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mladen Mejovšek
Izvođači: Prof. dr. sc. Mladen Mejovšek ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Principi biomehanike i biomehaničkih mjerenja. Kinetička, kinematička i elektromiografska mjerenja lokomocije. Biomehanički prikaz i objašnjenje bazičnih oblika lokomocije: hod, trčanje, skakanje, bacanje i udaranje. Opis i primjena mjernih postupaka i aparature za prikaz relevantnih podataka o bazičnim oblicima lokomocije.
Postupci planiranja i provođenja kinematičkog mjerenja u biomehanici pomoću trodimenzionalnih optoelektričnih i video mjernih sistema. Postupci planiranja i provođenja mjerenja u biomehanici upotrebom tenziometričkih platformi. Postupci planiranja i provođenja mjerenja u biomehanici pomoću elektromiografskog uređaja.
Usklađivanje relevantnih podataka kinetičkog, kinematičkog i elektromiografskog mjerenja u jednu cjelinu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jarić, S.: Biomehanika humane lokomocije sa biomehanikom sporta. Beograd: Dosije, 1997. 119. ? 219.
2. Enoka, R.M.: Neuromechanics of human movement. Human Kinetics, 2002. 1. -208.
Preporučena literatura:
3. Hermens J. H., et al.: SENIAM ? European Recommendations for Surface Electromyografi. published by Roessingh Research and Development b.v., 1999., str. 1.-115.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže