Profesionalni projekt
Kratica: PROPFTSF Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 160(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Vesna Filipović
V. pred. dr. sc. Damir Lučanin
Izvođači: V. pred. dr. sc. Vesna Filipović ( Posebne kliničke vježbe, Seminar )
V. pred. dr. sc. Damir Lučanin ( Posebne kliničke vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Postavljanje i izrada projekta stručnog magistarskog rada; analiza i definiranje problema,
postavljanje nacrta projekta, izrada prijedloga projekta; dosadašnja istraživanja, ciljevi i
hipoteze, značaj i doprinos istraživanja, metodologija istraživanja; uzorak ispitanika,
uzorak varijabli, metode obrade podataka, obrada i analiza rezultata. Izrada magistarskog
rada i prezentacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Marušić, M., Petrovečki, M., Petrak, J., Marušić, A. (1996) Uvod u znanstveni rad u medicini. Medicinska naklada, Zagreb.
2. Bork, E, C. (1993) Research in physical therapy. Lippincott company, Philadelphia.
Preporučena literatura:
3. Literatura prema naslovu i ciljevima projekta
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže