Fiziologija vježbanja
Kratica: FIZVFTSF Opterećenje: 45(P) + 25(S) + 0(KL) + 0(KI) + 20(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Branka Matković
Izvođači: Prof. dr. sc. Branka Matković ( Vježbe u praktikumu, Seminar )
Opis predmeta: Anatomsko-fiziološke karakteristike mišića i funkcija mišića u vježbanju. Uloga kardiovaskularnog i respiratornog sustava u motoričkoj funkciji.
Funkcionalna neuroanatomska osnova motoričkog sustava, uloga središnjeg živčanog sustava u nadzoru nad pokretima i posturalnom prilagodbom tijela, uloga plastičnosti mozga u motoričkoj funkciji.
Fiziološke osnove pokreta/vježbanja u cilju terapije i treninga. Osnovne zakonitosti ciljanog vježbanja u terapijskom i trenažnom procesu, te utjecaj vježbanja na tjelesne funkcije.
Utjecaj vježbanja na povećanje aerobnog kapaciteta, mišićne mase, prehranu i kontrolu tjelesne težine; utjecaj vježbanja na fiziološke sustave organizma čovjeka.
Sposobnost prilagodbe organizma na opterećenje; djelovanje različitih oblika opterećenja na mišićno-koštani sustav i ostale sustave tijela.
Fiziološke različitosti spola i dobi u procesu vježbanja. Karakteristike posebnih programa prilagođenih životnoj dobi i zdravstvenom statusu. Planiranje i parametri individualne prilagodbe vježbanja u skladu sa ciljevima terapije i treninga.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Guyton, A, C., Hall, J.E. Medicinska fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada. 2003.
2. Gamulin, S., Marušić, M., Kovač, Z. Patofiziologija. Zagreb: Medicinska naklada. 2002. Enoka, R.M. Neuromechanics of human movment. Human Kinetics, 2002.
3. Sharkey, B. Fitness and health. Human Kinetics, 2002 .
4. Kolt, G.S. Snyder-Mackler, L. Physical Therapies in Sport and Exercise. Churchill Livingstone, 2003.
Preporučena literatura:
5. Heimer, S., Matković, B. Kineziološka fiziologija. U: Priručnik za sportske trenere. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. 1997.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže