Timska suradnja i rehabilitacija
Kratica: TISRFTSF Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Vjeročka Šantek
Izvođači: Prof. dr. sc. Dubravka Šimunović ( Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Faze rehabilitacije s medicinskog, psihološkog, socijalnog, obrazovnog i profesionalnog aspekta uz naglasak na važnost provedbe interdisciplinarnog pristupa svih članova stručnog tima.
Bio-psiho-socijalni pristup tijekom liječenja, rehabilitacije i habilitacije pojedinca sukladno zahtjevima holističke medicinske skrbi.
Timska suradnja i rehabilitacija kao strategija zemalja u razvoju i razvijenih zemalja, principi timske suradnje (jednakost, socijalna pravda, solidarnost, uključenje u društvo, dostojanstvo), ciljevi timske suradnje i rehabilitacije, definicija zajednice i sudionici-članovi stručnog tima.
Timski rad. Algoritam rada u stručnom timu. Aktivnosti stručnog tima u rehabilitacijskom procesu (praksa, edukacija, povezivanje, istraživanje).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šimunović, D. Timska suradnja i rehabilitacija - nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2005.
Preporučena literatura:
2. Stuart, J., Schleien, M., Tipton, R.: Community Recreation and People with Disabilities: Strategies for Inclusion. Paul H. Brookes, 1996.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže