Specifične metode procjene u kardio-respiratornoj fizioterapiji
Kratica: SMKFFTSF Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. mr. sc. Alma Rožman
Izvođači: Pred. mr. sc. Alma Rožman ( Vježbe u praktikumu, Seminar )
Opis predmeta: Fizioterapijska procjena osoba s bolestima i poremećajima kardiorespiratornog sustava: specifičnosti subjektivnog i objektivnog pregleda u procjeni.
Interpretacija dijagnostičkih postupaka i liječničkog nalaza kod osoba s bolestima i poremećajima kardiorespiratornog sustava: biomehanika i biokemija disanja (spirometrija, saturacija plinovima, elektroliti, rengenografija), elektrokardiogram i ehokardiogram, ergometrija.
Postupci i testovi za procjenu poremećaja funkcije kardiorespiratornog sustava: perkusija, palpacija i askultacija, procjena kašlja, puls, krvni tlak, frekvencija disanja, oksigenacija u mirovanju i opterećenju, test s konstantnim opterećenjem, test s porastom opterećenja, 6 i 12 minutni test hoda, "shuttle" test, procjena snage ekspiratorne i inspiratorne muskulature, mjerenje visina mišićnog potencijala pomoćne dišne muskulature, procjena maksimalnog ekspiratornoh protoka, upitnici i skale za procjenu simptoma i kvalitete života.
Specifičnosti fizioterapijske procjene prema dobi, spolu i opterećenju.
Specifičnosti preoperativne fizioterapijske procjene osoba s bolestima i poremećjima kardiorespiratornog sustava. Specifičnosto postoperativne fizioterapijske procjene u jedinici intrenzivne njege.
Timska suradnja u cjelovitoj procjeni osoba s bolestima i poremećajima kardiorespiratornog sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Rožman, A., Vrcić Kiseljak, Lj. Kraljević, A., Crc, M. Specifične metode procjene u kardiorespiratornoj fizioterapiji. (Nastavni skripta) Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2004.
2. Frownfelter, D., Dean, E.: Principles and practice of cardiopulmonary physical therapy 3rd edition, St. Louis: Mosby-year book Inc.1996.
3. Pryor, J. A., Webber, B. A.:Physiotherapy for respiratory and cardiac problems, 2nd edition. Edinburg:Churcill Livingstone, 1998.
Preporučena literatura:
4. Finch, E., Brooks, D., Stratford, P.W., Mayo, N.E. Physical rehabilitation outcome measures. Canada: Lippincott, 1994.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže