Patofiziologija kardio-respiratornog sustava
Kratica: PKRSFTSF Opterećenje: 45(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. mr. sc. Alma Rožman
Izvođači: Pred. mr. sc. Alma Rožman ( Vježbe u praktikumu, Seminar )
Opis predmeta: Fiziologija i patofiziologija dišnog sustava; ventilacije i perfuzije plinova, poremećaji disanja, poremećaj ritma disanja, regulacija disanja, stanje hipoksije, respiratorne insuficijencije.
Fiziologija i patofiziologija kardiovaskularnog sustava; srce i cirkulacija, srčani ciklus, koronarna cirkulacija srčane aritmije, karakteristike poremećaja srčanih valvula, zatajivanja srca, cirkulacijski šok.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Rožman, A., Vincelj, J. Patofiziologija kardiorespiratornog sustava. (Nastavna skripta) Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2004.
2. Kujundžić M. i sur.: Klinička patofiziologija, Farm. Biokemijski fakultet, Zagreb, 2003.
3. Gamulin S.: Patofiziologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2005.
4. Vincelj, J.: Odabrana poglavlja iz kardiovaskularnih bolesti, Š.K.,Zagreb,1998.
Preporučena literatura:
5. Frownfelter, D., Dean, E.: Principles and practice of cardiopulmonary physical therapy 3rd edition, St. Louis: Mosby-year book Inc.1996.
6. Pryor, J. A., Webber, B. A.:Physiotherapy for respiratory and cardiac problems, 2nd edition. Edinburg:Churcill Livingstone, 1998.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže