Poremećaji mišićno-koštanog sustava
Kratica: PMKSFTSF Opterećenje: 45(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Miljenko Franić
V. pred. dr. sc. Alan Ivković
Izvođači: V. pred. dr. sc. Alan Ivković ( Seminar )
Prof. dr. sc. Miljenko Franić ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Patofiziološke promjene kod poremećaja mišićno-koštanog sustava: poremećaji kosti, hrskavice i mekih tkiva. Patofiziološke promjene perifernog živčanog sustava. Patobiomehaničke promjene mišično-koštanog sustava.
Uzroci i posljedice poremećaja mišićno-koštanog sustava. Poremećaji mišićno koštanog sustava kralježnice, gornjih ekstremiteta, donjih ekstremiteta, glave i trupa.
Poremećaji mišićno-koštanog sustava prema: profesiji, nasljednim bolestima, akutnim i kroničnim bolestima i poremećajima. Mehanizmi ozljeđivanja u sportu; tipologija ozljeđivanja prema anatomskim karakteristikama, fiziološkim uzrocima, psihološkim uzrocima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gamulin, S., Marušić, M., Kovač, Z. Patofiziologija. Zagreb: Medicinska naklada. 2002.
2. Heimer, S., Žuškin, E. Fiziologija rada. U: Medicina rada i okoliša. Zagreb: Medicinska naklada. 2002.
3. McLatchie, G.R., Lennox, M.E., Percy,E.C., Davies, J. Soft tissues, trauma and sports injuries. Butterworth, Heinemann, 1993.
5. Tucker, C. The mechanics of sports injuries. Blacjwell Scientific Publications, London. 1990.
Preporučena literatura:
4. Fisher, A.G. Jensen, C.R. Scientic basis of athletic conditioning. Lea and Febinger, London, 1990.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže