Rehabilitacija putem pokreta
Kratica: REPPFTSF Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš ( Predavanja, Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Poticanje socijalnog kontakta u Rehabilitaciji putem pokreta ? igre upoznavanja, povjerenja i pokretne igre; Crtež, verbalni izraz i pokret u Rehabilitaciji putem pokreta; Značaj i predmet Rehabilitacije putem pokreta; Utjecaj Rehabilitacije putem pokreta na cjelokupni razvoj djeteta; Motoričko učenje: faze; Psiho-motorički razvoj djeteta; Aktivnosti koncentracije i opservacije; Priča u pokretima; Metodologija i organizacija motoričkih aktivnosti u radu s djecom; Sredstva u Rehabilitaciji putem pokreta; Motoričke vještine; Motoričke sposobnosti; Relaksacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Levandovski, D., Bratković, D., 1997.: Program rehabilitacije putem pokreta, Fakultet za defektologiju, Defektološka biblioteka, Stručni niz, knj. 12
2. Levandovski, D., Teodorović, B., Mišić, D., 1996.: Igre za odrasle osobe s mentalnom retardacijom, Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu i Centar za rehabilitaciju "Zagreb"
3. Teodorović, B., Levandovski, D., Pintarić-Mlinar, Lj., Kiš-Glavaš, L., 1997.: Stimulacija perceptivnih i motoričkih sposobnosti, Fakultet za defektologiju, Defektološka biblioteka, Stručni niz, knj. 14
Preporučena literatura:
4. Kiš-Glavaš, L., 1996.: Evaluacija efekata programa Rehabilitacije putem pokreta na smanjenje nepoželjnih ponašanja u djece usporenog kognitivnog razvoja, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 32, 2, 35-50
5. Kiš-Glavaš, L., 1995.: Evaluacija efekata programa Rehabilitacije putem pokreta u nekim aspektima socijalne kompetentnosti djece usporenog kognitivnog razvoja, Defektologija, 31, 1-2, 59-68
6. Kiš-Glavaš, L., Teodorović, B., Levandovski, D., 1997.: Program bazične perceptivno-motoričke stimulacije, Fakultet za defektologiju, Defektološka biblioteka, Stručni niz, knj. 15
7. Kiš, L., Levandovski, D., Teodorović, B., 1990.: Bazična perceptivno-motorička stimulacija u otklanjanju autoagresivnog ponašanja, Defektologija, 26, 2, 139-150
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže