Istraživanja u fizioterapiji (2)
Kratica: ISFIFTSF Opterećenje: 45(P) + 30(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 45(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Damir Lučanin
Izvođači: V. pred. dr. sc. Damir Lučanin ( Seminar, Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Temeljne pretpostavke istraživačkog procesa ? znanstveni pristup. Važnost istraživanja za razvoj fizioterapije: fizioterapeut kao korisnik rezultata istraživanja i kao sudionik u istraživačkom procesu.
Putovi spoznaje i uloga pojedinih elemenata: teorija, istraživanje, hipoteze i varijable. Uzorak i populacija: vrste uzoraka i načini odabira uzorka. Etički problemi u istraživanju. Mjerenje i mjerne ljestvice: metrijske osobine mjernog postupka - pouzdanost, valjanost, objektivnost i osjetljivost; vrste mjernih ljestvica.
Vrste istraživanja. Kvalitativna istraživanja: pregled kvalitativnog istraživanja, vrste kvalitativnih istraživanja, elementi oblikovanja kvalitativnog istraživanja. Pretpostavke kvalitativnog istraživanja: prikupljanje podatka, analiza podataka, pretpostavke pouzdanosti i valjanosti, ograničenja kvalitativnih istraživanja.
Nacrti istraživanja na jednom subjektu i sekvencijalna istraživanja u kliničkim uvjetima. Predeksperimentalni, eksperimentalni, i kvazi-eksperimentalni istraživački nacrti: izbor uzorka, kontrola, valjanost, registriranje podataka. Longitudinalni istraživački nacrti; Kritički pregled objavljenih istraživanja: proces kritičke analize i kritika istraživačkog članka. Prikupljanje podataka i mjerenje: izvori podataka ? mjerenje, opažanje, postavljanje pitanja i ostali izvori podataka; registriranje i pohranjivanje podataka. Multivarijantni pristup u nacrtima istraživanja.
Uvod u multivarijatne postupke analize podataka. Opći multivarijatni linearni model. Osnovi faktorske analize. Regresijska analiza: osnovni modeli. Analiza varijaance. Diskriminativna analiza. Analiza preživljavanja. Primjena računalnih programa za provedbu multivarijatnih analiza podataka.
Proces razvoja prijedloga istraživanja i njegova struktura. Pisanje izvještaja o rezultatima istraživanja: priprema rukopisa za objavljivanje, dijelovi izvještaja. Preporuke za pisanje i oblikovanje izvještaja o rezultatima istraživanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Marušić, M. i suradnici. Uvod u znanstveni rad u medicini (treće, dopunjeno i obnovljeno izdanje). Zagreb: Medicinska naklada. 2004.
2. Mejovšek, M. Uvod u metode znanstvenog istraživanja. Jastrebarsko: Naklada "Slap" 2003.
3. Halmi, A. Multivarijatna analiza u društvenim znanostima. Zagreb: ?Alineja? 2003.
Preporučena literatura:
4. Petz, B. Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada "Slap" 1997.
5. Bork, C.E. Research in Physical Therapy. Philadelphia: J.B. Lippincott company. 1993.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže