Javno zdravstvo
Kratica: JAZ6351L Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Marina Polić-Vižintin
Izvođači: V. pred. mr. sc. Marina Polić-Vižintin ( Seminar )
Opis predmeta: Socijalna medicina ? Javno zdravstvo: definicija, povijesni razvoj, zdravlje-definicije, činitelji koji utječu na zdravlje, "zdravlje za sve", zdravstvene potrebe i zdravstveni zahtjevi, zdravstveno stanje stanovništva, populacijska dinamika, demografska obilježja i zdravstvene potrebe, populacijska politika, socijalne potrebe i socijalna zaštita, unapređenje zdravlja, samozaštita, suzaštita: zdravstvena zaštita, razine zdravstvene zaštite, zdravstvena politika i ciljevi zdravstvene zaštite, ugrožene grupe i činitelji rizika. Utjecaj okoline na zdravlje; voda - voda u zaštiti zdravlja, vrste voda, vodoopskrbni uređaji, opskrba vodom, analiza vode; zrak - faktori mikroklime, onečišćenja; tlo - važnost za zdravlje, socijalno značenje; prehrana, važnost za zdravlje, higijenska ispravnost namirnica, ocjena stanja ishranjenosti; otpadne tvari - načela uklanjanja, uređaji za dispoziciju otpadnih voda te suhih i krutih tvari; stanovanje i naselje; higijena kupališta i bazena, higijena prostora u organizacijama zdravstva. Sustav zdravstvene zaštite; organizacija zdravstvene zaštite u nas i u svijetu; programi i planovi rada; planiranje zdravstvene zaštite; zdravstvena djelatnost i metode rada; mjere zdravstvene zaštite; sistematski pregled za pravodobno otkrivanje bolesnika; prava i dužnosti građana u zdravstvenoj zaštiti; zdravstveno osiguranje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jakšić, Ž., Kovačić, L. i sur.: Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada, 2000.
2. Kovačić, L. i sur.: Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti. Zagreb: Medicinska naklada, 2004. odabrana poglavlja.
3. Valić, F. i sur.: Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2001. odabrana poglavlja.
4. Grupa autora: Javno zdravstvo ? nastavna skripta (udžbenik u pripremi). Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2008.
Preporučena literatura:
5. Ropac, D. i sur.: Epidemiologija zaraznih bolesti. Zagreb: Medicinska naklada, 2003.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže