Kliničke vježbe I
Kratica: KLV6351L Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 90(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Ozren Rađenović
V. pred. Snježana Schuster
Izvođači: Kristina Curiš vft. ( Kliničke vježbe )
Željka Dundović bacc. physioth. ( Kliničke vježbe )
Rosarija Habuš bacc. physioth. ( Kliničke vježbe )
Andrea Haramija bacc. physioth. ( Kliničke vježbe )
Maja Hranilović bacc. physioth. ( Kliničke vježbe )
Pred. Darko Milaščević ( Kliničke vježbe )
Jelka Mustapić vft. ( Kliničke vježbe )
Koraljka Papac bacc. physioth. ( Kliničke vježbe )
Dragica Pavelić vft. ( Kliničke vježbe )
Vesna Rončević vft. ( Kliničke vježbe )
Orhideja Vojvodić bacc. physioth. ( Kliničke vježbe )
Jadranka Vranaričić vft. ( Kliničke vježbe )
Pred. Mateja Znika ( Kliničke vježbe )
Tomislav Živković bacc. physioth. ( Kliničke vježbe )
Pred. Nikolino Žura ( Kliničke vježbe )
Opis predmeta: Uvod u fizioterapiju: Djelokrug rada fizioterapeuta i uloga fizioterapeuta u suvremenoj fizioterapiji; fizioterapijski pristupi i njihove različitosti. Tipovi organizacije fizioterapijskih jedinica. Timska suradnja i preduvjeti za timsko djelovanje; modeli timske suradnje.
Fizioterapijska procjena: Subjektivni pregled, anamneza, opservacija, palpacija, postupci mjerenja i testovi u fizioterapiji. Antropometrijske mjere, mjerenje aerobnog kapaciteta i izdržljivosti, procjena integriteta i mobilnosti zglobova, mjere opsega pokreta; mjere mišićne jakosti - manualni mišićni test, dinamometrija, testiranje izometričke i izokinetičke jakosti mišića; procjena posture; procjena boli; procjena integriteta kože, procjena refleksne aktivnosti; procjena aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalnih aktivnosti svakodnevnog života; procjena hoda, lokomocije i balansa; ergonomska i biomehanička procjena; procjena upotrebe pomoćnih i adaptivnih sredstava; specifične fizioterapijske metode i sustavi procjene. Dokumentiranje i interpretiranje rezultata procjene, te korištenje istih u planiranju i definiranju ciljeva fizioterapijske intervencije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Filipović, V., Klaić, I., Jakuš, L.: Evaluacijska lista za procjenu terapijskih postupaka. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 1997
2. Mišigoj-Duraković, M., Matković, B., Medved, R.: Morfološka antropometrija u športu. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, 1995.
3. Jakuš, L., Klaić, I.: Fizioterapijska procjena ? nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2003.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže