Engleski jezik (2)
Kratica: ENG6351L Opterećenje: 0(P) + 45(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Srebrenka Žurić-Havelka
Pred. Petar Režić
Izvođači:
Opis predmeta: Savladavanjem sadržaja predmeta student će ovladati posebnim nazivljem raznih medicinskih specijalnosti.
Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
? pratiti i razumjeti jednostavne stručne tekstove na stranom jeziku,
? aktivno komunicirati sa stranim stručnjacima radi razmjene stručnih znanja i iskustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Momčinović, V., Tanay, V., Žurić - Havelka, S.: Medical English. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1992
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže