Metode istraživanja u fizioterapiji (2)
Kratica: MET6353L Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 45(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Olivera Petrak
V. pred. dr. sc. Damir Lučanin
Izvođači:
Opis predmeta: Metodologija; Istraživački pristup; pregled istraživačkog procesa; vrste istraživačkih nacrta;
izvori i vrste podataka; vrste mjernih skala; karakteristike mjernog postupka; sustavno
opažanje; liste označavanja i skale procjene; intervju, ankete, upitnici i testovi; izvori stručne
literature; Samostalno provođenje istraživanja; Oblikovanje stručnih i znanstvenih izvještaja.
Statistika; Osnovni pojmovi vjerojatnosti; tablično i grafičko prikazivanje rezultata; grupiranje
rezultata; Mjere centralne tendencije i mjere varijabiliteta: aritmetička sredina, centralna
vrijednost, dominantna vrijednost; raspon, standardna devijacija i koeficijent varijabilnosti;
Normalna raspodjela i druge vrste distribucija; Standardizirani rezultati (z-vrijednosti, centili i
decili); Pogreška aritmetičke sredine; Statistička značajnost razlike između raznih grupa
podataka (t-test i hi2 test za različite vrste podataka); Povezanost među podacima -
korelacija; Unos podataka i primjena navedenih statističkih postupaka u programu za
statističku obradu podataka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mejovšek, M. Uvod u metode znanstvenog istraživanja. Jastrebarsko: Naklada "Slap", 2003.; 17-114.
2. Petz, B. Statistika za praksu. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Sektor za kadrovske, pravne i obrazovne poslove, 1997.
Preporučena literatura:
3. Marušić, M., Petrovečki, M., Petrak, J. i Marušić, A. Uvod u znanstveni rad u medicini. Zagreb: Medicinska naklada, 2000.
4. Petz, B. Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada "Slap", 1997.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže