Fizikalni čimbenici u terapiji
Kratica: FČT6352Z Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Marija Graberski Matasović
Izvođači: Prof. dr. sc. Marija Graberski Matasović ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Fizikalni čimbenici u fizioterapiji: definicija i uloga u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji: elektrodijagnostički postupci koji prethode primjeni fizioterapije, elektroterapija, elektrostimulacija, termoterapija i termodijagnostika, ultrazvučna terapija, svjetlosna terapija, parafinoterapija, osnove balneologije i klimatologije, magnetoterapija, hidroterapija, krioterapija i kriokinetika, terapija laserom, principi simptomatskog i kauzalnog liječenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bobinac-Georgijevski, A.: Fizikalna medicina i rehabilitacija u Hrvatskoj. Zagreb: Naklada Fran, 2000.
2. Ćurković, B., Ivanišević, G., Kovač i sur.: Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Zagreb: Medicinska
Preporučena literatura:
3. Wadsworth, H., Chanmugam, A. P: P.: Electrophysical agents in physiotherapy: Therapeutic and diagnostic use. Marrckville, N.S.W.: Science Press, 1998.
4. Cameron, M.: Physical agents in rehabilitation: from research to practice. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1999.
5. Hayes, K. W.: Manual for physical agents. New Jersey: Prentice Hall, 1999
6. Hecox, B., Weisberg, J.: Physical agents: a comprehensive text for physical therapists. New Jersey: Prentice Hall, 1994.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže