Kirurgija s traumatologijom
Kratica: KST6352Z Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Igor Stipančić
Izvođači:
Opis predmeta: Opći dio - Povijest i razvoj kirurgije, Podjela operacija prema regijama i vrstama, Temeljni principi rada u kirurgiji, asepsa i antisepsa. Principi kliničkog pregleda kirurškog bolesnika, Preoperacijska procjena i priprema bolesnika za operaciju. Anesteziologija i reanimatologija: lokalna i opća anestezija, Priprema bolesnika za anesteziju, Komplikacije pojedinih vrsta anestezije, Mehanička ventilacija. Rana: vrste, obrada i cijeljenje rane, komplikacije rane, Šavovi u kirurgiji. Kirurške infekcije i antibiotici u kirurgiji. Komplikacije u kirurgiji: poremećaj respiratorne funkcije, duboka venska tromboza i tromboembolija. Ozljeda i (neuro-endokrini i metabolički) odgovor organizma na ozljedu. Krvarenje, krvne grupe, transfuzija krvi i krvnih derivata. Nadoknada tekućine i elektrolita. Sindrom šoka.
Specijalni dio ? neurokirurgija, vaskularna kirurgija, plastična i rekonstruktivna kirurgija, torakalna i kardijalna kirurgija, abdominalna kirurgija, urologija, traumatologija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Prpić I. i sur. Kirurgija za medicinare. Zagreb: Školska knjiga, 1995.
2. Lovrić Z. Traumatologija za studente Zdravstvenog veleučilišta. Zagreb: Školska knjiga 2008.
Preporučena literatura:
3. Šoša T. i sur. Kirurgija. Zagreb: Ljevak, 2007.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže