Ortotika i protetika
Kratica: OIP6352L Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Robert Kolundžić
Izvođači:
Opis predmeta: Povijesni razvitak pomagala, podjela i nazivlje, epidemiologija i načela timskog i interdisciplinarnog rada u području ortopedskih pomagala, principi preskripcije i aplikacije pomagala, osnovni principi i tehnologija izrade proteza, ortoza i drugih pomagala. Primjena ortopedskih pomagala i njihova uloga u liječenju. Ortotika i protetika u integralnoj rehabilitaciji, adaptacije u stambenoj sredini i u okolišu osoba s invaliditetom. Amputacije ekstremiteta; epidemiologija i principi. Hod; normalan i poremećen.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Jelić, M.: Ortopedska pomagala. U: Pećina, M. Ortopedija. Zagreb: Medicinska biblioteka, 2004.
2. 2.Kolundžić R., Kauzlarić N. Ortotika i protetika ? nastavni tekstovi za studente fizioterapije. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2008.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže