Osnove motoričkih transformacija II
Kratica: OMT6352Z Opterećenje: 0(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Davorin Antonić
Izvođači: V. pred. mr. sc. Ozren Rađenović ( Seminar )
Opis predmeta: Stjecanje spoznaja o zakonitostima planiranja i programiranja trenažnog procesa uz upotrebu uređaja za praćenje efekata procesa. Upotreba uređaja u praksi kao oblik rehabilitacije i regeneracije lokomotornog sustava. Uloga laktata i važnost praćenja razine laktata u sistemu vježbanja. Određivanje aerobnog i anaerobnog praga. Praćenje srčane frekvencije kako za vrijeme rada tako i za vrijem oporavka. Rad sa elektromišićnim stimulatorima novijih generacija. Sistemi jačanje tonusa muskulature pojedinih mišićnih skupina kroz izradu individualnog plana i programa rada na osnovu motoričkih testova i fizioterapijske procjene.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Antonić, D., Rađenović, O. Osnove motoričkih transformacija II ? nastavni materijali. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2007.
2. Findak, V.: Metodika tjelesne i zdravstvene kulture, priručnik za nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
3. Jajić, I. Fizikalna medicina. Zagreb: Medicinska knjiga, 1996.
4. Guyton, A.C. Medicinska fiziologija. Medicinska knjiga Beograd ? Zagreb, 1985. - odabrana poglavlja
Preporučena literatura:
5. Sharkey, B., Brian, J.: Fitness and Health. Human Kinetics, 2002.
6. Maffiuletti N. A., Pensini M., Martin A. Activation of human plantar flexor muscles increases after electromyostimulation training. J Appl Physiol 92: 1383?1392, 2002.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže